| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania w formie dotacji celowej przez Gminę Czechowice-Dziedzice przedsięwzięć realizowanych przez kluby sportowe w zakresie sportu, działań w celu popularyzacji i rozwoju oraz upowszechniania sportu, poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.

§ 2. Dotację celową może otrzymać klub sportowy niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 3. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizacje przedsięwzięcia, którego cel publiczny określono w § 1 niniejszej uchwały, jest:

1) zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

2) prowadzenie zajęć sportowych przez trenerów i instruktorów posiadających uprawniające do tego licencje,

3) branie udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym w określonej dyscyplinie sportowej przez właściwy związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

4) zapewnienie udziału środków własnych na realizację zadania w wysokości nie mniejszej niż 15 % wartości zadania,

5) angażowanie się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach przy realizacji zadań w ramach wspierania rozwoju sportu oraz rozpowszechnianie informacji o Gminie Czechowice-Dziedzice w kraju i za granicą.

§ 4. Klub sportowy może otrzymać dotację celową na:

1) realizację programów szkolenia sportowego, w tym koszty:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe oraz sfinansowania stypendiów sportowych,

b) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia zajęć sportowych,

c) diet sędziowskich, opłat wpisowych, zakupu odżywek i napojów, transportu, zakwaterowania i wyżywienia obowiązkowych ubezpieczeń - związane z udziałem zawodników we współzawodnictwie sportowym (liga, mistrzostwa oraz inne zawody, puchary),

d) specjalistycznej opieki medycznej, okresowych badań lekarskich, odnowy biologicznej,

e) utrzymania obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych oraz koszty utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,

2) organizację i udział w zawodach i rozgrywkach ligowych (puchary, liga, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe), w tym koszty:

a) transportu na zawody i turnieje, wyżywienia, noclegów oraz zabezpieczenia medycznego,

b) udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty wpisowe, związkowe, rejestracyjne, zezwolenia i licencje), wynajmu obiektów na zawody ( w tym wynagrodzenie dla gospodarza obiektu),

c) opłat za sędziowanie zawodów, opłat startowych oraz obowiązkowych ubezpieczeń,

3) organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, turniejów i zawodów, w tym koszty:

a) transportu, wyżywienia i noclegów, opieki medycznej, zakupu odżywek i napojów,

b) wynajmu obiektów do treningów oraz ubezpieczenia uczestników zgrupowania, obozu.

§ 5. Z otrzymanej dotacji nie mogą być finansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,

2) transfery zawodników z innego klubu,

3) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5) koszty, które klub poniósł przed zawarciem umowy o dotację.

§ 6. Wysokość dotacji przeznaczonych na rozwój sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.

§ 7. Udzielenie dotacji odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza w drodze zarządzenia Burmistrz Czechowic-Dziedzic, co najmniej z 21-dniowym wyprzedzeniem.

§ 8. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania,

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,

3) zasadach przyznawania dotacji,

4) terminach i warunkach realizacji zadania,

5) terminie i miejscu składania ofert,

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru oferty.

§ 9. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 10. Otwarte konkursy ofert mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych w ciągu roku budżetowego.

§ 11. 1. Oferta klubu sportowego powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o przyznanie dotacji,

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

3) termin i miejsce realizacji zadania,

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ze wskazaniem udziału środków własnych,

5) informację o wcześniejszej działalności klubu sportowego składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

7) informację o osobach upoważnionych do reprezentowania klubu sportowego ubiegającego się o dotację.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,

3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

4) statut,

5) aktualnie posiadane licencje trenerów,

6) aktualnie posiadane licencje zawodników lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

7) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

3. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu – zgodnie ze statutem, KRS lub innym stosownym rejestrem.

4. Szczegółowy wzór oferty określa Burmistrz Czechowic-Dziedzic odrębnym zarządzeniem.

§ 12. Burmistrz Czechowic-Dziedzic powołuje Komisję Konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert odrębnym zarządzeniem.

§ 13. 1. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę w szczególności:

1) stopień realizacji celu publicznego określonego w § 1 niniejszej uchwały,

2) możliwości bazowe i sprzętowe klubu,

3) poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu,

4) klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych,

5) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym udział finansowy środków własnych,

6) wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonej dokumentacji.

§ 14. 1. Komisja Konkursowa po zaopiniowaniu wszystkich ofert sporządza protokół zawierający propozycje zadań oraz wysokości dotacji w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Protokół przekazywany jest niezwłocznie Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

3. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji zadania klubu sportowego oraz o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez Komisję Konkursową protokołu.

4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

5. Wyniki konkursu podlegają ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera:

1) nazwę klubu sportowego realizującego zadanie,

2) nazwę zadania,

3) wysokość przyznanej dotacji.

§ 15. 1. Przekazanie przyznanej dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) strony umowy,

2) nazwę zadania, cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

3) wysokość przyznanej dotacji i formę przekazania środków finansowych,

4) termin wykorzystania dotacji,

5) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania,

6) tryb kontroli wykonania zadania,

7) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

8) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

9) określenie trybu rozwiązania umowy.

3. Szczegółowy wzór umowy określa Burmistrz Czechowic-Dziedzic odrębnym zarządzeniem.

§ 16. 1. Burmistrz Czechowic-Dziedzic uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji zawartych umów.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego upoważnieni przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zadania,

2) sposób wykorzystania dotacji,

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej,

4) prawidłowość rozliczeń.

4. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.

§ 17. 1. Klub sportowy, któremu przyznano dotację, przedkłada sprawozdanie z realizacji zadania w terminie 15 dni licząc od dnia zakończenia realizacji zadania.

2. Szczegółowy wzór sprawozdania określa Burmistrz Czechowic-Dziedzic odrębnym zarządzeniem.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »