| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 403 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łazy na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.

2. Uchwała dotyczy zadań zrealizowanych po 1 stycznia 2010 r.

§ 2. Z budżetu Gminy Łazy może zostać przyznana, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i niniejszej uchwale, dotacja przeznaczona na sfinansowanie:

1) utylizacji odpadów powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest.

2) utylizacji odpadów azbestowych składowanych w gospodarstwach indywidualnych powstałych w wyniku demontażu pokryć dachowych lub elewacji.

3) wymiany kotłów grzewczych na:

a) niskoemisyjne kotły grzewcze opalane paliwem: węgiel kamienny sortymentu eko-groszek (bez dodatkowego rusztu) lub gazem,

b) kominki wodne na drewno lub pelet

c) kotły olejowe,

d) kotły na biomasę,

e) ogrzewanie elektryczne.

4) wykonania podłączenia do sieci ciepłowniczej PEC.

§ 3. 1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające tytuł prawny do budynku lub jego części, położonego na terenie Gminy Łazy, o ile nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

2. O dotację mogą się starać także gminne osoby prawne o ile są jednostkami sektora finansów publicznych.

3. Dotacja na każdy z celów wskazanych w § 2 pkt 1 - 4 możne być przyznana tylko jeden raz.

4. Cele wskazane w § 2 pkt 3 i 4 stanowić muszą jedyne źródło ogrzewania budynku. Dopuszcza się połączenie dwóch lub więcej źródeł ciepła służących do ogrzewania budynków jednorodzinnych, jednak zarówno istniejące źródło jak i nowo instalowane muszą należeć do niskoemisyjnych źródeł grzewczych objętych dofinansowaniem.

5. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać:

a) 50 % łącznej wartości kosztów dla każdego z celów wskazanych w § 2 pkt 1 i 2, lecz nie więcej niż 1.000 zł,

b) 30 % łącznej wartości kosztów dla każdego z celów wskazanych w § 2 pkt 3 i 4 lecz nie więcej niż 1.000 zł.

§ 4. Osoby ubiegające się o dotację składają wnioski w Urzędzie Miejskim w Łazach według wzorów stanowiących załącznik do uchwały.

§ 5. Do wniosku, o którym mowa w § 4 należy dołączyć:

1) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością.

2) kopię zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi lub kopię pozwolenia na budowę w zależności od rodzaju inwestycji, o ile jest taki wymóg stawiają odrębne przepisy,

3) pisemną zgodę na kontrolę prac objętych wnioskiem.

4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię faktury, rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania objętego dotacją, a w szczególności kopię rachunku wystawionego za przeprowadzoną utylizację azbestu, zakup nowego urządzenia grzewczego lub podłączenie do sieci PEC,

5) świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" o ile odrębne przepisy tego wymagają,

6) kopię dokumentu potwierdzającego przekazanie starego kotła grzewczego na składowisko odpadów.

7) oświadczenie wnioskodawcy, że odpad azbestowy powstał w wyniku prac przeprowadzonych na terenie wnioskodawcy (dotyczy wniosku na utylizację odpadów azbestowych składowanych w gospodarstwie indywidualnym),

8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyznania dotacji i zgodę na podanie do publicznej wiadomości swoich danych w celu ujawnienia podmiotów, którym przyznano dotację.

§ 6. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wysokości środków zapewnionych na ten cel w uchwale budżetowej.

2. Wnioski bada i opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza, która ocenia w szczególności spodziewany efekt ekologiczny. Wykaz zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków Komisja przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi.

3. Burmistrz raz na kwartał ustala listę osób, które otrzymają dotację i podaje ją do publicznej wiadomości, a w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 7. 1. Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Łazy a wnioskodawcą, a umowa winna określać w szczególności:

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

b) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

d) tryb kontroli wykonywania zadania,

e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

2. Rozliczenie dotacji następuje w sposób wskazany w umowie, w szczególności poprzez wykazanie za pomocą rachunków wysokości poniesionych wydatków.

3. Po wykonaniu zadania objętego dotacją wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, pod rygorem odmowy wypłaty albo zwrotu dotacji, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach.

4. W razie konieczności Burmistrz w celu rozliczenia dotacji może żądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

§ 8. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub wypłacana w kasie Banku Spółdzielczego w Łazach po stwierdzeniu wykonania zadania objętego dotacją.

§ 9. 1. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Łazach nr XXXVIII/309/10 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji w związku z realizacją niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Wnioski o przyznanie dotacji nierozpatrzone do dnia utraty mocy uchwały wskazanej w ust. 1 rozpatruje się według przepisów niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji na utylizację odpadów azbestowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów wymiany kotłów grzewczych, podłączenie do sieci PEC lub zainstalowanie ogrzewania elektrycznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »