| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Or-0150/00006/11

2010/103075

Uchwała Nr 35/VI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, pkt 8 pkt 9, pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. Dofinansowane w formie dotacji celowej mogą być efektywne ekologicznie przedsięwzięcia inwestycyjne spełniające łącznie następujące kryteria:

1)wynikają z "Listy przedsięwzięć priorytetowych" - określonej w "Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika" (uchwała Rady Miasta Nr 292/XIX/2004 z dnia 24 marca 2004 r.) lub z programu rządowego z zakresu ochrony środowiska;

2)służą jednemu z poniższych celów:

a) ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń;

b) ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych;

c) wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody);

d) są związane z gospodarką odpadami;

3)nie korzystały z innych możliwości dofinansowania ze środków budżetu Miasta.

§ 2. 1. Przez realizację celu wskazanego w § 1 pkt 2a) rozumie się modernizację lub wymianę źródła ciepła, spełniającą następujące parametry:

1)sprawność energetyczna urządzenia nie niższa niż 78 %, w zakresie 100 % mocy nominalnej;

2)stężenie tlenku węgla CO poniżej 3000 mg/m3 ;

3)stężenie tlenku azotu NOx poniżej 600 mg/m3 ;

4)stężenie dwutlenku siarki SO2 poniżej 1000 mg/m3 ;

5)stężenie substancji organicznej (TOC) poniżej 100 mg/m3 ;

6)stężenie 16-tu WWA wg EPA poniżej 5 mg/m3 ;

7)stężenie benzo(α)piren poniżej 100 μg/m3 ;

8)stężenie pyłu poniżej 150 mg/m3 .

2. Ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi wskazana w § 1 pkt 2b) polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach pozbawionych technicznej możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

3. Przedsięwzięcie ekologiczne związane z gospodarką odpadami, o którym mowa w § 1 pkt 2d) obejmuje demontaż, transport do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie odpadów.

§ 3. 1. Podstawą przyznania dotacji jest wniosek, zawierający następujące dane:

1)dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, odpowiednio: NIP, PESEL, REGON;

2)miejsce inwestycji (adres);

3)udokumentowane zestawienie kosztów inwestycji w formie kserokopii dokumentów, potwierdzonych przez wnioskodawcę;

4)nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja;

5)adres urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:

1)tytuł prawny: akt własności budynku bądź lokalu mieszkalnego, dla najemcy zgoda właściciela;

2)decyzję właściwego organu wnioskodawcy podjętą w formie przewidzianej przepisami, dotyczącą przystąpienia do realizacji dotowanego przedsięwzięcia ekologicznego (nie dotyczy osób fizycznych);

3)odpowiednio: projekt techniczny, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót organowi architektoniczno-budowlanemu, protokół odbioru instalacji - jeżeli obowiązujące przepisy tego wymagają;

4)wymagane zgody i atesty, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć inne dokumenty, jeżeli charakter inwestycji ekologicznej wymaga ich uzyskania względnie ich przedłożenie ma wpływ na wysokość dotacji.

§ 4. Prezydent powołuje Komisję dla rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji oraz określa regulamin jej postępowania.

§ 5. 1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.

2. Komisja, o której mowa w § 4, może w pierwszej kolejności rozpatrzeć wnioski złożone przed wejściem uchwały w życie, pod warunkiem ich weryfikacji co do spełnienia warunków wynikających z tej uchwały.

3. Podstawą zawarcia umowy dotacji jest zarządzenie Prezydenta określające konkretne kwoty dotacji przyznane poszczególnym wnioskodawcom.

§ 6. 1. Dotacja nie może przekroczyć 50 % udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji z wyłączeniem kosztów robocizny. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy dotowania przedsięwzięć ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, opisanych w § 2 ust. 3.

2. To samo przedsięwzięcie inwestycyjne (rodzaj, miejsce realizacji) może korzystać z dotacji, o której mowa w niniejszej uchwale, nie częściej niż raz na 10 lat, pod warunkiem każdorazowego uzyskania efektu ekologicznego.

3. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnej inwestycji określa umowa dotacji.

§ 7. 1. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli działania dotowanej inwestycji ekologicznej w okresie 5 lat od przyznania dotacji.

2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji może nastąpić w ciągu 5 lat od zawarcia umowy, jeżeli w trakcie kontroli działania dotowanej inwestycji stwierdzono:

1)używanie urządzenia (instalacji) niezgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta;

2)wyłączenie dotowanego urządzenia (instalacji) z eksploatacji.

3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w sytuacji określonej w ust. 2 oraz termin zwrotu, wynika z umowy dotacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »