| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Or-0150/00006/11

2010/103075

Uchwała Nr 35/VI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska

Na podstawie art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, pkt 8 pkt 9, pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. Dofinansowane w formie dotacji celowej mogą być efektywne ekologicznie przedsięwzięcia inwestycyjne spełniające łącznie następujące kryteria:

1)wynikają z "Listy przedsięwzięć priorytetowych" - określonej w "Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika" (uchwała Rady Miasta Nr 292/XIX/2004 z dnia 24 marca 2004 r.) lub z programu rządowego z zakresu ochrony środowiska;

2)służą jednemu z poniższych celów:

a) ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń;

b) ochronie wód i powierzchni ziemi przed imisją ścieków sanitarnych;

c) wykorzystaniu źródła energii odnawialnej do ogrzewania (pomieszczeń lub wody);

d) są związane z gospodarką odpadami;

3)nie korzystały z innych możliwości dofinansowania ze środków budżetu Miasta.

§ 2. 1. Przez realizację celu wskazanego w § 1 pkt 2a) rozumie się modernizację lub wymianę źródła ciepła, spełniającą następujące parametry:

1)sprawność energetyczna urządzenia nie niższa niż 78 %, w zakresie 100 % mocy nominalnej;

2)stężenie tlenku węgla CO poniżej 3000 mg/m3 ;

3)stężenie tlenku azotu NOx poniżej 600 mg/m3 ;

4)stężenie dwutlenku siarki SO2 poniżej 1000 mg/m3 ;

5)stężenie substancji organicznej (TOC) poniżej 100 mg/m3 ;

6)stężenie 16-tu WWA wg EPA poniżej 5 mg/m3 ;

7)stężenie benzo(α)piren poniżej 100 μg/m3 ;

8)stężenie pyłu poniżej 150 mg/m3 .

2. Ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi wskazana w § 1 pkt 2b) polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach pozbawionych technicznej możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

3. Przedsięwzięcie ekologiczne związane z gospodarką odpadami, o którym mowa w § 1 pkt 2d) obejmuje demontaż, transport do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie odpadów.

§ 3. 1. Podstawą przyznania dotacji jest wniosek, zawierający następujące dane:

1)dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, odpowiednio: NIP, PESEL, REGON;

2)miejsce inwestycji (adres);

3)udokumentowane zestawienie kosztów inwestycji w formie kserokopii dokumentów, potwierdzonych przez wnioskodawcę;

4)nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja;

5)adres urzędu skarbowego właściwego dla wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:

1)tytuł prawny: akt własności budynku bądź lokalu mieszkalnego, dla najemcy zgoda właściciela;

2)decyzję właściwego organu wnioskodawcy podjętą w formie przewidzianej przepisami, dotyczącą przystąpienia do realizacji dotowanego przedsięwzięcia ekologicznego (nie dotyczy osób fizycznych);

3)odpowiednio: projekt techniczny, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót organowi architektoniczno-budowlanemu, protokół odbioru instalacji - jeżeli obowiązujące przepisy tego wymagają;

4)wymagane zgody i atesty, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć inne dokumenty, jeżeli charakter inwestycji ekologicznej wymaga ich uzyskania względnie ich przedłożenie ma wpływ na wysokość dotacji.

§ 4. Prezydent powołuje Komisję dla rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji oraz określa regulamin jej postępowania.

§ 5. 1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.

2. Komisja, o której mowa w § 4, może w pierwszej kolejności rozpatrzeć wnioski złożone przed wejściem uchwały w życie, pod warunkiem ich weryfikacji co do spełnienia warunków wynikających z tej uchwały.

3. Podstawą zawarcia umowy dotacji jest zarządzenie Prezydenta określające konkretne kwoty dotacji przyznane poszczególnym wnioskodawcom.

§ 6. 1. Dotacja nie może przekroczyć 50 % udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji z wyłączeniem kosztów robocizny. Wyłączenie kosztów robocizny nie dotyczy dotowania przedsięwzięć ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, opisanych w § 2 ust. 3.

2. To samo przedsięwzięcie inwestycyjne (rodzaj, miejsce realizacji) może korzystać z dotacji, o której mowa w niniejszej uchwale, nie częściej niż raz na 10 lat, pod warunkiem każdorazowego uzyskania efektu ekologicznego.

3. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnej inwestycji określa umowa dotacji.

§ 7. 1. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli działania dotowanej inwestycji ekologicznej w okresie 5 lat od przyznania dotacji.

2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji może nastąpić w ciągu 5 lat od zawarcia umowy, jeżeli w trakcie kontroli działania dotowanej inwestycji stwierdzono:

1)używanie urządzenia (instalacji) niezgodnie z warunkami ustalonymi przez producenta;

2)wyłączenie dotowanego urządzenia (instalacji) z eksploatacji.

3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi w sytuacji określonej w ust. 2 oraz termin zwrotu, wynika z umowy dotacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »