| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15., art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 162, poz.1568),

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Traci swoją moc Uchwała Nr 818/XLVII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 2. Określić tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania w odniesieniu do udzielenia dotacji na cele publiczne, związane z realizacją zadań miasta Sosnowca, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli prac, określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązane z mocy prawa do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta na ich dofinansowanie.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński


Załącznik do Uchwały Nr 40/IV/11
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Regulamin w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, nie stanowiących własności Gminy Sosnowiec.

§ 1.

Zasady ogólne:

1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, prowadzącym prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

2. Wyjaśnienie pojęć:

1) dotacja – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie prac konserwatorskich, przyznawana na podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu;

2) wnioskodawca – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, starająca się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

§ 2.

Przedmiot udzielania dotacji:

1. Miasto może udzielić dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

2. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów wykonania prac, prowadzonych z zachowaniem przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wniosek o udzielenie dotacji, wnioskodawca może złożyć w przypadku prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady określone w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, z późniejszymi zmianami).

5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

6. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 5 posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, uwzględniając wysokość budżetu w rozdziale ochrony zabytków.

7. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 5 wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, uwzględniając wysokość budżetu w rozdziale ochrony zabytków.

§ 3.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji:

1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków, złożonych przez zainteresowanych zgodnie z podanymi poniżej warunkami.

2. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury i Sztuki do dnia 31 sierpnia z podaniem o dofinansowanie na rok następny. W przypadku wysłania wniosku drogą pocztową liczy się data doręczenia przesyłki do Wydziału, a nie data stempla pocztowego.

3. Wnioskodawca, ubiegający się o dotację, składa wniosek, który musi zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

3) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

5) kosztorys wstępny planowanych prac,

6) zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

7) pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

8) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przy zabytku, którego dotyczy wniosek, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,

9) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy zabytku, którego dotyczy wniosek,

10) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony stały zarząd, najemca lub dzierżawca,

11) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być przyznana dotacja.

4. Oceną wniosków pod względem formalnym zajmuje się Wydział Kultury i Sztuki.

5. Wnioskodawcy, których wnioski nie spełniają wymogów formalnych powiadamiani są pisemnie o możliwości uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie miesiąca od daty otrzymania powiadomienia.

6. Po terminie wskazanym w ust. 5 wnioski, które w dalszym ciągu nie będą spełniać wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a wnioskodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie.

7. Rozpatrzenie wniosków spełniających wymogi formalne odbywa się po przyjęciu przez Radę Miasta Sosnowca uchwały budżetowej.

8. Propozycje udzielenia dotacji wraz z uzasadnieniem, przygotowane przez Komisję ds. przyznawania dotacji dla zabytków Wydział Kultury i Sztuki przedstawia Prezydentowi Miasta, uwzględniając następujące kryteria:

1) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym możliwości finansowe wnioskodawcy;

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania;

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

4) analiza wniosku pod względem celowości i racjonalności gospodarowania środkami budżetowymi;

5) ocena możliwości promocji kultury oraz historii miasta – preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturową Sosnowca;

6) stan zachowania obiektu;

7) fakt kontynuowania prac;

8) wysokość zaangażowania środków własnych.

§ 4.

Zasady przekazywania dotacji:

1. Po rozpatrzeniu wniosków przez Prezydenta Miasta, Wydział Kultury i Sztuki przygotowuje projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w danym roku budżetowym. Po uzyskaniu opinii Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rada Miejska w Sosnowcu przyznaje dotacje w drodze uchwały.

2. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia uchwał.

3. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Po przyjęciu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyznania dotacji, przygotowywane są projekty umów z poszczególnymi podmiotami, a następnie wnioskodawcy zaproszeni są do ich podpisania. Środki finansowe przekazywane są na podstawie zawartych umów. Nie ma możliwości otrzymania dotacji bez uprzedniego podpisania w/w umowy.

5. Umowa, o której mowa w ust. 4, powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania oraz miejsce i termin realizacji;

2) wysokość dotacji oraz sposób jej przekazywania wraz z podaniem terminu jej przekazania;

3) uprawnienie przyznającego dotację do kontroli zleconego zadania w trakcie jego realizacji;

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu jej niewykorzystanej części;

5) określenie czasu na jaki umowa zostaje zawarta;

6) zapis o obowiązku wykonania zadania zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich ujętych w Pozwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Dotacja przekazana będzie na rachunek bankowy podmiotu wykonującego zadanie w wysokości i terminach określonych w umowie.

§ 5.

Tryb kontroli wykonanego zadania i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji:

1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie, w tym na:

1) pokrycie zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów;

2) prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, którą prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta, przede wszystkim w zakresie:

1) stanu i zgodności realizacji zadania z zapisami umowy;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania oraz jego terminowości;

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;

4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków;

5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną, oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

4. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.

5. Sprawozdanie merytoryczne zawierać powinno opis realizacji zadania oraz dokumentację fotograficzną stanu przed oraz po pracach konserwatorskich wyszczególnionych w umowie.

6. Do sprawozdania merytorycznego z przyznanej dotacji podmiot przedkłada także protokół odbioru prac konserwatorskich, który odbywa się z udziałem przedstawicieli:

1) Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;

2) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach;

3) wykonawcy robót konserwatorskich;

4) właściciela obiektu;

5) rzeczoznawcy powołanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, jeśli wymaga tego zakres prac konserwatorskich ujętych w Pozwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Do rozliczenia dotacji podmiot dotowany zobowiązany jest dołączyć dowody księgowe potwierdzające dokonane operacje gospodarcze, w tym kosztorys powykonawczy wraz z uwzględnieniem wkładu własnego.

8. Niewykorzystane dotacje, w całości lub w części, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie określonym w umowie.

9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczenie ujętym w umowie podlegają zwrotowi do budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podmiot dotowany, który się tego dopuścił zostaje automatycznie wykluczony o ubieganie się o przyznanie dotacji przez kolejne pięć lat.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »