| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst Jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zmianami) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami)

Rada Gminy Wyry u c h w a l a :

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Wyrach :

1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,

2. określa inkasenta ww. podatków,

3. określa termin płatności dla inkasenta,

4. wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasenta.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Wyry pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso ww. podatków powierza się Pani Małgorzacie Walasz.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy podatków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XV/113/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2007 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »