| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst Jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zmianami) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami)

Rada Gminy Wyry u c h w a l a :

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Wyrach :

1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,

2. określa inkasenta ww. podatków,

3. określa termin płatności dla inkasenta,

4. wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasenta.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Wyry pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso ww. podatków powierza się Pani Małgorzacie Walasz.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy podatków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XV/113/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2007 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634. 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »