| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/3/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 17 stycznia 2011r.

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 ze zm. ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm. ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2006 roku, Nr 136, poz. 969 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95 )

Rada Gminy w Mszanie uchwala

§ 1. określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. określa się wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy w Mszanie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji danych do ustalenia podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/3/2011
Rady Gminy Mszana
z dnia 17 stycznia 2011 r.

wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok .................................

1) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2006 r, Nr 136, poz. 969 ze zm. ) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.1682 ze zm.)

2) Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

3) Miejsce składania: Wójt Gminy Mszana Adres 44-325 Mszana, ul1 Maja 81

4) DANE IDENTYFIKACYJNE Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) □ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny □ 5. użytkownik wieczysty □ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz □ 8. współposiadacz

5) Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek .................................................................................................................................................................................................... Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów .................................................................................................................................................................................................... Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** .................................................................................................................................................................................................... Imię ojca ................................................................... Numer PESEL .................................................................................................................................................................................................... ADRES ZAMIESZKANIA Kraj ........................... Województwo ............................................. Powiat ........................................................ Gmina .............................................. Ulica ................................................................ Numer domu / Numer lokalu ........................ Miejscowość ........................................ Kod pocztowy ...................... Poczta ................................................................................. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację ....................................................................................................

6) DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** .................................................................................................................................................................................................... Imię ojca ................................................................................................. Numer PESEL .................................................................................................................................................................................................... ADRES ZAMIESZKANIA Kraj ........................... Województwo ............................................. Powiat ........................................................ Gmina .............................................. Ulica ................................................................ Numer domu / Numer lokalu ........................ Miejscowość ........................................ Kod pocztowy ...................... Poczta ................................................................................. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację ....................................................................................................

7) OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) □ 1. informacja roczna □ 2. korekta informacji rocznej

8)WYSZCZEGÓLNIENIE


PODSTAWA OPODATKOWANIA
M2 / HA


GRUNTY


ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB ZAKWALIFIKOWANIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


POD JEZIORAMI, ZAJĘTE NA ZBIORNIKI WODNE RETENCYJNE LUB ELEKTROWNI WODNYCH
( POW. W HEKTARACH )


POZOSTAŁE, W TYM ZAJĘTE NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO


WODY PŁYNĄCE
WODY STOJĄCE


NIEUŻYTKI


DROGI


GRUNTY ZADRZEWIONE , ZAKRZEWIONE NIE SKLASYFIKOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW


BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI


MIESZKALNE


PIWNICE


GARAŻ W BUDYNKU MIESZKALNYM


OGÓŁEM


OGÓŁEM


OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
OD 1,40 DO 2,20 M
( ZALICZYĆ 50 % POWIERZCHNI )


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
POWYŻEJ 2,20 M

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach , z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe.


ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OD CZĘŚCI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
OD 1,40 DO 2,20 M
(ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYSOKOSCI
POWYŻEJ 2,20 M


ZAJĘTE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OBROTU KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM

OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYSOKOSCI
OD 1,40 DO 2,20 M
(ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
POWYŻEJ 2,20 M


ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTBNYCH, ZAJĘTE PRZEZ PODMIOTY UDZIELAJĄCE TYCH ŚWIADCZEŃ


OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
OD 1,40 DO 2,20 M
(ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
POWYŻEJ 2,20 M


POZOSTAŁE W TYM ZAJĘTE NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO


OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
OD 1,40 DO 2,20 M
(ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
POWYŻEJ 2,20 M


GARAŻE WOLNOSTOJĄCE


OGÓŁEMKONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
OD 1,40 DO 2,20 M
(ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
POWYŻEJ 2,20 M


BUDYNKI GOSPODARCZE


OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
OD 1,40 DO 2,20 M
(ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
POWYŻEJ 2,20 M


GARAŻ W BUDYNKU GOSPODARCZYM


OGÓŁEMKONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
OD 1,40 DO 2,20 M
(ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYSOKOŚCI
POWYŻEJ 2,20 M


BUDOWLE


BUDOWLE
( WARTOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PRZEPISACH O PODATKACH DOCHODOWYCH )

9) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA


KLASA UZYTKÓW ROLNYCH

POWIERZCHNIA GRUNTÓW W HEKTARACH FIZYCZNYCH


ORNE


SADY


ŁĄKI


PASTWISKA


UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE


ZADRZEWIONE
ZAKRZEWIONE


I


II


III


III a


III b


IV


IV a


IV b


V


VI


VI z


Rowy na UR


Rowy


Grunty pod stawami
( wsr )


Grunty pod stawami
na UR

10) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA


WYSZCZEGÓLNIENIE


POWIERZCHNIA W HEKTARACH FIZYCZNYCH


LASY

11) OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

- Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

- Imię .....................................................................................

- Nazwisko ............................................................................

- Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) ........................................

- Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej ................................................

- Telefon kontaktowy .........................................................................................................

12) ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

- Data wpływu .............................................

- Uwagi organu podatkowego ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................

13) W wyniku wstępnej kontroli przypada :

- do przypisu ....................

- do odpisu ..........................

- Podpis przyjmującego formularz .................................................

14) ADNOTACJE KSIĘGOWE ...........................................................................................................................................................................................................

15) ***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

16) Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/3/2011
Rady Gminy Mszana
z dnia 17 stycznia 2011 r.

wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na rok .....................

1) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm.)

2) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jedn.organ. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jedn.organ. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych z przypadku określonego w art. 6 ust.11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) Termin składania: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku

4) Miejsce składania: Wójt Gminy Mszana Adres 44-325 Mszana, ul1 Maja 81

5) DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

6) DANE IDENTYFIKACYJNE

- Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję ) □ 1.osoba fizyczna □ 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej □ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

- Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) □ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny □ 5. użytkownik wieczysty □ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz □ 8. współposiadacz

- Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek ....................................................................................................................................................................................................

- Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów ....................................................................................................................................................................................................

- Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** ....................................................................................................................................................................................................

- Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** ....................................................................................................................................................................................................

- Identyfikator REGON* / Numer PESEL** ....................................................................................................................................................................................................

7) ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

- Kraj ........................... Województwo ............................................. Powiat ........................................................ Gmina .............................................. Ulica ................................................................ Numer domu / Numer lokalu ........................ Miejscowość ........................................ Kod pocztowy ...................... Poczta .................................................................................

8) Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację ....................................................................................................

9) OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

- Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) □ 1. deklaracja roczna □ 2. korekta deklaracji rocznej

10) DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

PODSTAWA OPODATKOWANIA w
M 2


STAWKA PODATKU wynikająca z Uchwały Rady Gminy


KWOTA PODATKU

zł, gr.


GRUNTY


ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB ZAKWALIFIKOWANIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW


POD JEZIORAMI, ZAJĘTE NA ZBIORNIKI WODNE RETENCYJNE LUB ELEKTROWNI WODNYCH
( POW. W HEKTARACH )


POZOSTAŁE, W TYM ZAJĘTE NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO


PODLEGAJĄCE ZWOLNIENIU NA PODSTAWIE USTAWY ......................................................
......................................................
...................................................... NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI


MIESZKALNE OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYS. OD 1,40 DO 2,20 M
( ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYS.
POWYŻEJ 2,20 M

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach , z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe.


ZWIĄZANE Z PROW. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OD CZĘŚCI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAJĘTYCH N A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYS.
OD 1,40 DO 2,20 M
( ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYS.
POWYŻEJ 2,20 M


ZAJĘTE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OBROTU KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM


KONDYGNACJI O WYS.
OD 1,40 DO 2,20 M
( ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYS.
POWYŻEJ 2,20 M


ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTBNYCH, ZAJĘTE PRZEZ PODMIOTY UDZIELAJĄCE TYCH ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYS.
OD 1,40 DO 2,20 M
( ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYS.
POWYŻEJ 2,20 M


POZOSTAŁE W TYM ZAJĘTE NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO OGÓŁEM


KONDYGNACJI O WYS.
OD 1,40 DO 2,20 M
( ZALICZYĆ 50 % POW. )


KONDYGNACJI O WYS.
POWYŻEJ 2,20 M


BUDOWLE


BUDOWLE ( WARTOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PRZEPISACH O PODATKACH DOCHODOWYCH )


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

( ZAOKRAGLIĆ DO PEŁNEJ ZŁOTÓWKI )

11) OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

- Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

- Imię .....................................................................................

- Nazwisko ............................................................................

- Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) ........................................

- Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej ................................................

12) ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

- Data wpływu .............................................

- Uwagi organu podatkowego ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................

13) W wyniku wstępnej kontroli przypada :

- do przypisu ............................

- do odpisu .........................

- Podpis przyjmującego formularz .................................................

14) ADNOTACJE KSIĘGOWE ...........................................................................................................................................................................................................

15) ***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

16) Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/3/2011
Rady Gminy Mszana
z dnia 17 stycznia 2011 r.

wzór deklaracji na podatek rolny na rok ........................

1) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2006 r, Nr 136, poz. 969 ze zm. )

2) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jedn.organ. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jedn.organ. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych z przypadku określonego w art. 6 ust.11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) Termin składania: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku

4) Miejsce składania: Wójt: Gminy Mszana Adres 44-325 Mszana, ul1 Maja 81

5) DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

- * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą Fizyczną

6) DANE IDENTYFIKACYJNE

- Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję ) □ 1.osoba fizyczna □ 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej □ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

- Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) □ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny □ 5. użytkownik wieczysty □ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz □ 8. współposiadacz

7) Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek ....................................................................................................................................................................................................

8) Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów ....................................................................................................................................................................................................

9) Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** ....................................................................................................................................................................................................

10) Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** ....................................................................................................................................................................................................

11) Identyfikator REGON* / Numer PESEL** ....................................................................................................................................................................................................

12) ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

- Kraj ........................... Województwo ............................................. Powiat ........................................................ Gmina .............................................. Ulica ................................................................ Numer domu / Numer lokalu ........................ Miejscowość ........................................ Kod pocztowy ...................... Poczta .................................................................................

13) Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację ....................................................................................................

14) OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

- Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) □ 1. deklaracja roczna □ 2. korekta deklaracji rocznej

15) DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA


KLASY UZYTKÓW
ROLNYCH

LICZBA HEKTARÓW FIZYCZNYCH

LICZBA HEKTARÓW PRZELICZ.

STAWKA Z 1 HAPRZELICZ. LUB FIZYCZNEGO

KWOTA PODATKU ROLNEGO


GRUNTY ORNE


I


II


III a


III b


IV a


IV b


V


VI


VI z


SADY


I


II


III a


III b


IV a


IV b


V


VI


VI z


ŁĄKI / PASTWISKA


I


II


III


IV


V


VI


VI z


GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE


I


II


III


III a


III b


IV


IV a


IV b


V


VI


VIz


GRUNTY POD STAWAMI


NIEZARYBIONE NA ŁĄKACH I PASTWISKACHNIEZABRYBIONE NA GRUNTACH ROLNYCH


ROWY


ROWY NA UŻYTKACH ROLNYCH


ROWY NA ŁĄKACH I PASTWISKACH


GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE
NA UŻYTKACH ROLNYCH


I


II


III


III a


III b


IV


IV a


IV b


V


VI


VI z


RAZEM
( ZAOKRAGLIĆ DO PEŁNEJ ZŁOTÓWKI )

16) INFORMACJA O ZWOLNIENIACH I ULGACH W PODATKU ROLNYM :

- Z tytułu nabycia gruntu ...................................................................................................................................................................................

- Ulga inwestycyjna ...........................................................................................................................................................................................

- Inne ..................................................................................................................................................................................................................

17) OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

- Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

- Imię .....................................................................................

- Nazwisko ............................................................................

- Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) ........................................

- Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej ................................................

18) ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

- Data wpływu .............................................

- Uwagi organu podatkowego ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................

- W wyniku wstępnej kontroli przypada : do przypisu do odpisu ..................... ...................

- Podpis przyjmującego formularz .................................................

19) ADNOTACJE KSIĘGOWE ...........................................................................................................................................................................................................

20) ***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/3/2011
Rady Gminy Mszana
z dnia 17 stycznia 2011 r.

Deklaracja na podatek leśny na rok ...........

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.1682 ze zm.)

1) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jedn.organ. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jedn.organ. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych z przypadku określonego w art. 6 ust.11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2) Termin składania: do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku

3) Miejsce składania: Wójt Gminy Mszana Adres 44-325 Mszana, ul1 Maja 81

4) DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą Fizyczną

5) DANE IDENTYFIKACYJNE

- Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję ) □ 1.osoba fizyczna □ 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej □ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

- Rodzaj własności , posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) □ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz samoistny □ 5. użytkownik wieczysty □ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz □ 8. współposiadacz

6) Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek ....................................................................................................................................................................................................

7) Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów ....................................................................................................................................................................................................

8) Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** ....................................................................................................................................................................................................

9) Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** ....................................................................................................................................................................................................

10) Identyfikator REGON* / Numer PESEL** ....................................................................................................................................................................................................

11) ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

- Kraj ........................... Województwo ............................................. Powiat ........................................................ Gmina .............................................. Ulica ................................................................ Numer domu / Numer lokalu ............................... Miejscowość ....................................................... Kod pocztowy ...................................... Poczta ..........................................................

12) Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację ....................................................................................................

13) OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

- Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) □ 1. deklaracja roczna □ 2. korekta deklaracji rocznej

14) DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIAWYSZCZEGÓLNIENIEPOWIERZCHNIA W
HEKTARACH FIZYCZNYCHSTAWKAKWOTA PODATKU

zł, gr.


LASY OCHRONNE


LASY WCHODZĄCE W SKŁAD REZERWATÓW PRZYRODY I PARKÓW NARODOWYCH


LASY POZOSTAŁE


RAZEM
( ZAOKRĄGLIĆ DOP PEŁNEJ ZŁOTÓWKI )

15) INFORMACJA O ZWOLNIENIACH OD PODATKU LEŚNEGO

- (podać powierzchnie zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

LASY Z DRZEWOSTANEM W WIEKU DO 40 LAT podać rok posadzenia


LASY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW


INNE ZWOLNIENIA OD PODATKU LEŚNEGO

16) OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

- Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

- Imię .....................................................................................

- Imię .....................................................................................

- Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) ........................................

- Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej ................................................

17) ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

- Data wpływu .............................................

- Uwagi organu podatkowego ................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................

- W wyniku wstępnej kontroli przypada : do przypisu do odpisu ..................... ...................

- Podpis przyjmującego formularz .................................................

18) ADNOTACJE KSIĘGOWE ...........................................................................................................................................................................................................

19) ***Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36. poz. 161 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »