| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art 41 ust 1, art 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art 30 ust 6, 6a i ust 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) i art 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz 95) Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Regulamin określający:

1. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Skoczów ,

4. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego,

5. wysokość wypłacanych nagród

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/369/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Skoczów opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 3 kwietnia 2009 roku Nr 56, poz. 1257.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik do Uchwały Nr III/17/2010
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Skoczów.

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) ustala się, co następuje:

§ 1. Regulamin określa:

1. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Skoczów,

4. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego,

5. wysokość wypłacanych nagród.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.),

2. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

3. szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina Skoczów,

4. nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3),

5. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

6. klasie – należy przez to rozumieć także oddział,

7. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 3. 1. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, przysługują również nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego.

§ 4. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 5 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły, lub inne stanowisko kierownicze, może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez nauczyciela conajmniej jednego z wymienionych niżej warunków:

1. uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

2. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

3. stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,

4. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

5. jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem:

a) zaangażowanie w zadania wynikające z przepisów prawa, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie gminnej oświaty,

b) udział w pracach komisji,

c) dbałość o warunki pracy i płacy pracowników oświaty,

d) rozwiązywanie spraw spornych i konfliktowych dotyczących pracowników oświaty.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – burmistrz.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 6% i nie wyższej niż 30% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem mgr i przygotowaniem pedagogicznym, w pełnych złotych.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej jednego roku w danej szkole. Dodatki motywacyjne dla nauczyciela pracującego w dwu placówkach, przyznają dyrektorzy tych placówek po konsultacji.

§ 7. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu, dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając:

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

2. Burmistrz oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem mgr i przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości do 80% i nie niższej niż:

1) dla dyrektora przedszkola :

- liczącego do 2 oddziałów - 25%

- liczącego od 3 do 4 oddziałów - 29%

- liczącego 5 oddziałów i więcej - 33%

2) dla dyrektora szkoły :

- liczącej od 6 do 8 oddziałów - 35%

- liczącej od 9 do 11 oddziałów - 37%

- liczącej od 12 do 14 oddziałów - 39%

- liczącej od 15 do 17 oddziałów - 41%

- liczącej od 18 do 20 oddziałów - 43%

- liczącej od 21 do 25 oddziałów - 46%

- liczącej powyżej 25 oddziałów - 48%

3) dla wicedyrektora – 25%

4) dla kierownika pracowni informatycznych, jeżeli takie stanowisko jest przewidziane w statucie szkoły:

- w szkole liczącej do 400 uczniów - 4%

- w szkole liczącej powyżej 400 uczniów - 6%

5) nauczyciela zajmującego inne niż wymienione powyżej stanowisko kierownicze, jeżeli takie stanowisko jest przewidziane w statucie szkoły - 22%

6) przyznana kwota dodatku funkcyjnego podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono niżej wymienione funkcje, a wysokość dodatku jest ustalana w odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem mgr i przygotowaniem pedagogicznym:

1) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy - w wysokości:

- w oddziale liczącym do 18 uczniów - 5%

- w oddziale liczącym od 19 do 25 uczniów - 5,4%

- w oddziale liczącym powyżej 25 uczniów - 5,8%

- wychowawca oddziału przedszkolnego - 5,4%

2) sprawowanie funkcji opiekuna stażu – w wysokości 3,3%

3) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego – w wysokości od 21% do 25% miesięcznie.

4) przyznana kwota dodatku funkcyjnego podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, sprawującym funkcje wymienione w ust. 3, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły, po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono zastępstwo. Dodatek przusługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono zastępstwo.

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym, przysługuje nauczycielowi przedszkola tylko za jeden oddział, niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzi zajęcia. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje ten dodatek w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

3. Dodatek funkcyjny przysługujący nauczycielowi z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela, nad którym sprawowana jest opieka. Przez przerwę w odbywaniu stażu rozumie się nieobecność nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającą nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Prawo do tego dodatku powstaje na nowo z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela.

4. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 9. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy KN.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje:

1) za pracę w warunkach trudnych w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem mgr i przygotowaniem pedagogicznym,

2) za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem mgr i przygotowaniem pedagogicznym.

3. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Przyznana kwota dodatku funkcyjnego podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 10. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 12. 1. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

3. Maksymalna wysokość nagród ustalana jest od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem mgr i przygotowaniem pedagogicznym i wynosi:

1) Nagroda Dyrektora do 55%,

2) Nagroda Burmistrza do 100%.

Szczegółowe kryteria przyznawania nagród określa uchwała Nr XXIX/357/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »