| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu miasta Tychy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwała określa:

1) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej na realizację zleconego zadania publicznego.

2) sposób rozliczania udzielonej dotacji.

3) sposób kontroli wykonania zadania.

§ 2

1. Dotacje z budżetu miasta mogą być przyznawane tylko podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku (zwanymi dalej podmiotami uprawnionymi).

2. Dotacja może mieć charakter zarówno dotacji na działalność bieżącą, jak i inwestycyjną.

3. Dotacja na działalność inwestycyjną może obejmować:

1) zakupy inwestycyjne,

2) realizację inwestycji, w tym budowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację obiektów budowlanych i innych środków trwałych

4. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział 2
Tryb postępowania o udzielenie dotacji

§ 3

Udzielenie dotacji na realizację zleconego zadania może nastąpić w drodze:

1) otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,

2) decyzji Prezydenta Miasta o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego wydanej na wniosek złożony przez podmiot uprawniony.

§ 4

1. Prezydent Miasta występując z inicjatywą zlecenia realizacji zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta w formie dotacji umieszcza listę tych zadań w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, określa:

1) rodzaj realizacji zadania,

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

3) zasady przyznawania dotacji,

4) termin i warunki realizacji zadania,

5) termin, tryb i miejsce składania wniosków,

6) termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków

3. Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert, z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

4. Podmiot uprawniony ubiegający się o przyznanie dotacji składa wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Wniosek powinien zapewniać celowe i oszczędne gospodarowanie środkami z wnioskowanej dotacji oraz terminowe wykonanie zadania.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, wniosek nie jest rozpatrywany.

§ 5

1. Konkurs przeprowadza i rozstrzyga Komisja Konkursowa, powołana przez Prezydenta Miasta.

2. Komisja wykonuje swoją pracę nieodpłatnie.

§ 6

1. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację zadania uwzględnia się w szczególności:

1) wartość merytoryczną wniosku,

2) przedstawioną kalkulację kosztów,

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego wniosek,

4) ocenę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia przeznaczonych na ten cel środków.

2. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotom uprawnionym ubiegającym się o realizację zadań miasta jest jawne. Przy otwarciu wniosków mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

3. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół zawierający dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem.

4. Protokół z postępowania konkursowego zatwierdza Prezydent Miasta.

5. O dokonanym wyborze wniosków Prezydent Miasta powiadamia w ciągu 7 dni zainteresowanych na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

6. Przepisy ust. 1 – 5 mają zastosowanie także, gdy do otwartego konkursu ofert został zgłoszony jeden wniosek.

§ 7

1. Podmioty uprawnione mogą z własnej inicjatywy złożyć wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego nieujętego na liście, o której mowa w § 4 ust 1.

2. Wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalno - prawnym, merytorycznym i celowości w wydziałach wskazanych przez Prezydenta Miasta.

3. Po uzyskaniu opinii naczelnika wydziału, Prezydent Miasta podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dotacji.

4. O podjętej decyzji Prezydent Miasta informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.

5. W przypadku decyzji o przyznaniu dotacji, informacja ta zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

§ 8

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuję na podstawie umowy miasta z podmiotem otrzymującym dotację.

Rozdział 3
Sposób rozliczenia dotacji

§ 9

1. Podmiot, który otrzymał dotację z budżetu miasta, zobowiązany jest do jej rozliczenia pod względem rzeczowym i finansowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji określa umowa.

3. Podstawą rozliczenia dotacji są dołączone, uwiarygodnione kopie dokumentów księgowych potwierdzone za zgodność z oryginałem, z zapisem „zapłaty dokonano z dotacji budżetu miasta Tychy”.

4. Informację o przyznanych i wykorzystanych dotacjach Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości poprzez przedstawienie w załączniku do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta.

Rozdział 4
Sposób kontroli wykonania zadań

§ 10

1. Zadania publiczne realizowane na podstawie umowy, o której w § 8 podlegają kontroli merytorycznej i finansowej.

2. Kontrole przeprowadzane będą przez pracowników jednostki organizacyjnej miasta nadzorującej realizację zadania lub upoważnionych przez Prezydenta Miasta pracowników Urzędu Miasta.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

2) udokumentowanie realizowanego zadania,

3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu miasta.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Stwierdzenie uchybień i niezgodności w powyższym zakresie skutkuje wstrzymaniem dofinansowania zadania do chwili wyjaśnienia.

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z zawartą umową podlega zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni licząc od dnia ustalenia nieprawidłowości wydatkowania środków. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta nalicza się począwszy od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta podmiotowi dotowanemu.

7. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 11

Traci moc uchwała Rady Miasta Tychy Nr 252/99 z dnia 30 września 1999r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczenia.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu miasta Tychy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/34/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu miasta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »