| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/46/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) i po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych.

Rada Miasta Tychy uchwala

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Warunki i tryb finansowania przez Miasto Tychy projektów sprzyjających rozwojowi sportu obejmuje kluby sportowe z terenu Miasta Tychy, zwane dalej klubami sportowymi, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.

2. Wspieranie finansowe może następować w formie przyznania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przyznanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym poniżej.

§ 2

Warunki otrzymania dotacji

1. O dotację, która jest formą finansowania realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Mieście Tychy mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857)

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

4. Kwota dofinansowania, w ramach przyznanej dotacji, nie może przekroczyć 80% wydatków ogółem.

§ 3

Tryb otrzymania wsparcia finansowego

1. Dotacja na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Prezydenta Miasta Tychy na wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane w terminie do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli projekt ma być rozpoczęty i zakończony w roku następnym. Z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące 2011 roku powinny być składane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Wnioski winny być składane wg załączonego wzoru nr 1.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Prezydent Miasta Tychy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

5. Wniosek, którego wad nie usunięto w terminie o którym mowa w pkt. 4 lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) oddziaływanie projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,

2) wysokość środków w budżecie Miasta Tychy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych,

3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu projektu i planowanych efektów.

§ 4

1. Decyzję o udzieleniu wsparcia, w tym o kwocie dotacji podejmuje Prezydent Miasta Tychy, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu.

2. Otrzymanie wsparcia następuje po podpisaniu umowy dotacji.

§ 5

Umowa o dotacje i rozliczenie dotacji

1. Umowę dotacji zawiera Prezydent Miasta Tychy z właściwym klubem sportowym.

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Umowa zawarta z klubem sportowym powinna zawierać: oznaczenie stron umowy; wysokość przyznanej dotacji; opis zakresu rzeczowego zadania; termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 20 grudnia danego roku kalendarzowego; termin i sposób rozliczenia dotacji, w tym terminie zwrotu części niewykorzystanej dotacji, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania; postanowienia przewidujące proporcjonalne zmniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu zakładanych na jego finansowanie środków własnych oraz tryb kontroli wykonania projektu i wydatkowania dotacji.

2. Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys projektu zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Tychy.

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń zaakceptowanego wniosku projektu.

4. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami ostatecznego kosztorysu projektu, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga akceptacji Prezydenta Miasta Tychy.

5. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 7

Sprawozdania z wykonania projektu z zakresu rozwoju sportu sporządza się wg załączonego wzoru nr 2.

§ 8

Traci moc uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXIV/777/09 z dnia 24 września 2009.

§ 9

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Prezydent Miasta Tychy.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt MarczukZalacznik1.pdf

Wzór nr 1 do Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r.Zalacznik2.pdf

Wzór nr 2 do Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »