| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/10 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, podjętej przez mieszkańców gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanych w dalszej części uchwały „wnioskodawcami”, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

§ 2.

1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;

2) termin realizacji;

3) informacje o wnioskodawcy;

4) miejsce wykonywania zadania;

5) szczegółowy zakres zadania wraz z propozycją harmonogramu jego realizacji;

6) opis dotychczas wykonanych działań w ramach realizacji zadania;

7) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia społeczności lokalnej;

8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt,

b) rodzaj oczekiwanego wsparcia

9) określenie wkładu własnego w realizację inicjatywy lokalnej;

10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

11) imiona i nazwiska osób reprezentujących Wnioskodawcę wraz z podpisami.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) W przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - kopię odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy.

2) W przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ze wskazaniem osób, które będą ich reprezentować.

3. Do wniosku można dołączyć: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania oraz inne dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy.

4. Burmistrz Miasta Ustroń może wezwać w razie konieczności Wnioskodawcę do złożenia w ustalonym terminie dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień.

5. Wnioski należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.

§ 3.

1. Burmistrz Miasta Ustroń dokonując oceny wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia społeczności lokalnej;

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania;

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez Wnioskodawcę;

4) zaawansowanie przegotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku;

5) wysokość środków z budżetu miasta potrzebnych do realizacji zadania;

6) wkład własny grupy inicjatywnej w realizację zadania.

2. Do uwzględnienia wniosku przez Burmistrza Miasta Ustroń wymagane jest ponadto uzyskanie pozytywnej opinii merytorycznej Komisji Rady Miasta Ustroń.

3. Wkład własny Wnioskodawcy nie może być niższy niż 30 % kosztów realizacji zadania.

4. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej może polegać na:

1) świadczeniu pracy społecznej;

2) świadczeniach pieniężnych;

3) świadczeniach rzeczowych w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

§ 4.

Rozliczenie wykonania zadania następuje na podstawie sprawozdania z wykonania zadania, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik inicjatywa lokalna- sprawozdanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »