| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-74(11)/2010/2011/9297/VIII/PS/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 lutego 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Zakład Produkcji Ciepła "ŻORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167 poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku, zawartego w piśmie z dnia 10 grudnia 2010 r. przedsiębiorstwa energetycznego:
Zakład Produkcji Ciepła "ŻORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach
(zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem") uwzględniając fakt, że w dniu 5 stycznia 2011 r. wydana została decyzja Nr OKA-4210-74(5)/2010/2011/9297/VIII/PS/ZMD, w części zmieniająca decyzję z dnia 9 marca 2010 r., Nr OKA-4210-81(12)/2009/2010/9297/VIII/PS

zatwierdzam w pozostałej części zmianę

ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji i uwzględniającą treść decyzji częściowej

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 9 marca 2010 r. Nr OKA-4210-81(12)/2009/2010/9297/VIII/PS, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: "Prezes URE") zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 marca 2011 r.

Pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło o zatwierdzenie zmian ww. taryfy dla ciepła w zakresie wykreślenia z tabel z cenami i stawkami opłat dla poszczególnych grup taryfowych kolumn zatytułowanych "brutto" oraz w zakresie zmian cen i stawek opłat w związku z niezależnym od Przedsiębiorstwa wzrostem cen węgla w stosunku do cen, na podstawie których kalkulowana była taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa. Następnie decyzją z dnia 5 stycznia 2011 r. Nr OKA-4210-74(5)/2010/2011/9297/VIII/PS/ZMD, Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy w części dotyczącej wykreślenia cen i stawek opłat brutto, a w pozostałym zakresie prowadził postępowanie wyjaśniające.

Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.Stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji zmiana taryfy stanowi tekst ujednolicony, tzn. uwzględniający równiez treść decyzji z dnia 5 stycznia 2011 r., Nr OKA-4210-74(5)/2010/2011/9297/VIII/PS/ZMD.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja wraz ze zmianą taryfy, zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania, z zastrzeżeniem zmian dokonanych decyzją z dnia 5 stycznia 2011 r., Nr OKA-4210-74(5)/2010/2011/9297/VIII/PS/ZMD.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Otrzymuje:

1)Zakład Produkcji Ciepła "ŻORY" Sp. z o.o.

ul. Węglowa 11,

44-245 Żory

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-74(11)/2010/2011/9297/VIII/PS/Zmd
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana taryfy dla ciepła ZPC Żory Sp. z o.o

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »