| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0150/III/13/10 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 42, art. 51 ust. 1 i 2 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 14, art. 15, art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Miasta Radlin z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

na kwotę 44.044.450,00 zł.

w tym:

dochody bieżące

w wysokości 41.411.025,00 zł.

z czego:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 320.000,00 zł.

dochody majątkowe

w wysokości 2.633.425,00 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem Nr 2

na kwotę 50.776.210,00 zł.

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości 39.112.498,26 zł.

z czego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

na kwotę 307.000,00 zł.

- wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii

na kwotę 13.000,00 zł.

wydatki majątkowe

w wysokości 11.663.711,74 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną

w kwocie 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 100.000,00 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu

w kwocie - 6.731.760,00 zł.

będą

- pożyczki

1.725.800,00 zł.

- część wolnych środków

1.805.960,00 zł.

- sprzedaż papierów wartościowych (emisja obligacji)

3.200.000,00 zł.


zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu zgodnie

z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone

ustawami oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1) wielkość dotacji

3.236.919,00 zł.

2) wielkość wydatków

3.236.919,00 zł.

3) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

27.100,00 zł.

§ 8. Ustala się plan dotacji i wydatków budżetu Miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zgodnie

z załącznikiem Nr 5:

1) wielkość dotacji

133.374,00 zł.

2) wielkość wydatków

166.175,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie zgodnie

z załącznikiem Nr 6:

1) wielkość przychodów

4.878.065,00 zł.

2) wielkość kosztów

4.878.065,00 zł.

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

w Radlinie:

w wysokości

1.430.696,00 zł.

w tym

- renowacja i konserwacja terenów zieleni

515.083,00 zł.

- prowadzenie akcji zimowej

438.318,00 zł.

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg

295.295,00 zł.

- utrzymanie kanalizacji deszczowej

55.000,00 zł.

- utrzymanie lokali socjalnych

95.000,00 zł.

- utrzymanie substancji mieszkaniowej przejętej ze spółdzielni mieszkaniowej z przeznaczeniem na lokale socjalne

32.000,00 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie:

w wysokości 400.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- modernizację budynków komunalnych

200.000,00 zł.

- budynek wielofunkcyjny Mariacka 93

200.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę dotacji podmiotowej

w wysokości 1.561.923,00 zł.

w tym dla:

1) jednostek organizacyjnych kultury i sztuki tj:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

1.190.923,00 zł.

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

347.000,00 zł.

2) niepublicznych przedszkoli

24.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji celowej:

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

60.000,00 zł.

- na pomoc finansową między jst.

1.000,00 zł.

- na porozumienia między jst.

11.000,00 zł.

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

431.000,00 zł.

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (Partycypacja w kosztach spłaty oczyszczalni ścieków Karkoszka II)

335.000,00 zł.

- w zakresie dróg publicznych gminnych (ul. Narutowicza chodnik – dotacja Rybnik)

100.000,00 zł.

- na zakupy inwestycyjne dla OSP

10.000,00 zł.

§ 12. Dotacje, o których mowa od § 9 do § 11 ujęto zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Radlina do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz między rodzajami wydatków wyodrębnionych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w maksymalnej łącznej wysokości 500.000 zł na finansowanie przejściowego niedoboru budżetu, oraz spłaty tego długu w roku budżetowym,

3) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach wydatków finansowanych z dochodów własnych tych jednostek.

2. Zmiany wyszczególnione w ust.1 pkt 1 nie mogą spowodować rezygnacji z zadania inwestycyjnego oraz

wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do wydatków majątkowych.

§ 15. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BRM.0150/III/13/10
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »