| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudnik na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art.211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 226 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 15.800.827,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.494.504,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.306.323,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 816.214,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.100,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 19.733.061,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 10.963.624,07 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.945.683,07 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.388.079,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2.557.604,07 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 1.539.909,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.196.804,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 111.228,00 zł,

5) obsługę długu publicznego – 170.000,00 zł.

- wydatki majątkowe na łączną kwotę 8.769.436,93 zł, w tym na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 8.769.436,93 zł, z czego: na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.052.224,00 zł. Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 816.214,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 46.000,00 zł, z tego 43.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 3.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

§ 4.

1. Deficyt budżetu, będący różnicą między dochodami i wydatkami, w wysokości 3.932.234,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.987.274,00 zł

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 944.960,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.341.714,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.409.480.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 250.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 27 028,00 zł,

b) na zadania oświatowe 122.972,00 zł,

c) na zadania inwestycyjne 100.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości 1.177.000,00 zł i kosztów w kwocie 1.169.000,00 zł dla zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, jak w załączniku Nr 8.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 z późn. zm.) na łączną kwotę 186.756,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego oraz określa się limit tych pożyczek i kredytów do wysokości 1.000.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących.

§ 10.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1 do uchw.III-18-10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2 do uchw.III-18-10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 3 do uchw.III-18-10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4 do uchw.III-18-10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 5 do uchw.III-18-10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zał. Nr 6 do uchw.III-18-10

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Zał. Nr 7 do uchw.III-18-10

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Zał. Nr 8 do uchw.III-18-10

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Rudnik
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Zał. Nr 9 do uchw.III-18-10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »