| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. „i”, pkt. 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 85 pkt. 3, art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2011 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 185.646.289 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 132.771.742 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 52.874.547 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 38.818.826 zł szczegółowo określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 219.353.652 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 133.383.421 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 85.970.231 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 5.111.463 zł szczegółowo określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 33.707.363 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów 26.000.000 zł

b) pożyczek 2.760.165 zł

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.947.198 zł.

§ 4. Limity wydatków inwestycyjnych (zadania realizowane w cyklu jednorocznym) w kwocie 2.425.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 10 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 5. Utworzyć w budżecie rezerwy w kwocie 1.322.405 zł

a) ogólną w wysokości 686.680 zł, tj. 0,32% wydatków ogółem,

b) celową w wysokości 272.725 zł, tj. 0,13% wydatków ogółem, na zobowiązania związane z uprawomocnieniem się spraw sądowych, których stroną jest Gmina,

c) celową w wysokości 363.000 zł, tj. 0,17% wydatków ogółem, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie 2.367.702 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 10.581.725 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 9.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 i 7a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 109.378 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 i 8a.

§ 7. Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 11.079.976 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.200.000 zł oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii w kwocie 1.200.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 120.000 zł w granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w Statucie Miasta i statutach tych jednostek w ramach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: dochody 26.000 zł wydatki 26.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Przyjąć ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 94.000 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 28.760.165 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 28.760.165 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 628.000 zł.

§ 14. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 547.052 zł zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 15. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik1.pdf


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik2.pdf


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik3.pdf


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik4.pdf


Tabela Nr 5 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik5.pdf


Tabela Nr 5a do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik6.pdf


Tabela Nr 6 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik7.pdf


Tabela Nr 6a do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik8.pdf


Tabela Nr 7 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik9.pdf


Tabela Nr 7a do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik10.pdf


Tabela Nr 8 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik11.pdf


Tabela Nr 8a do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik12.pdf


Tabela Nr 9 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik13.pdf


Tabela Nr 10 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/35/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku
Zalacznik17.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »