| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.  1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 24 161 182 zł
w tym: dochody bieżące 14 920 352 zł
dochody majątkowe 9 240 830 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 24 810 142 zł
w tym: wydatki bieżące 14 508 989 zł
wydatki majątkowe 10 301 153 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 3.
§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 648 960 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie 339 276 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 309 684 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 456 087 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 542 998 zł,
b) zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 573 813 zł,
c) wolnych środków w kwocie 339 276 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 807 127 zł
a) na spłatę zaciągniętych kredytów 361 422 zł,
b) na spłatę zaciągniętych pożyczek 56 800 zł,
c) na spłatę zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 388 905 zł
(załącznik nr 4 dotyczący pkt. 2-3).
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1 500 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust 1 lit b.
§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 73 770 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 86 000 zł na następujące wydatki:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 000 zł,
b) na zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych - 50 000 zł.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Wielowieś do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 i ust. 5 niniejszej uchwały,
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
c) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
§ 5.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wielowieś.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Plan dochodów budżetowych na 2011 rok.
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
1 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 71 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
23 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
48 500,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
750 Administracja publiczna 4 235,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 600,00
0920 Pozostałe odsetki 120,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 515,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
800,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
3 878 504,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 684 416,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 316 950,00
0320 Podatek rolny 519 588,00
0330 Podatek leśny 37 400,00
0340 Podatek od środków transportowych 66 200,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
8 700,00
0360 Podatek od spadkow i darowizn 30 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 100,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
70 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
10 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 100,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
3 050,00
758 Różne rozliczenia 8 803 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 9 950,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 783 964,00
801 Oświata i wychowanie 705 963,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
344 231,00
0690 Wpływy z różnych opłat 86 032,00
0920 Pozostałe odsetki 660,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 243 650,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
344 231,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżacych gmin
(związków gmin)
7 620,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżace realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
23 770,00
852 Pomoc społeczna 171 334,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 50,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
9 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
156 784,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 38 800,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
12 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
9 000,00
bieżące razem: 13 707 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
344 231,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 655 478,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
7 655 478,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
7 655 478,00
600 Transport i łączność 215 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
215 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 501 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
501 953,00
801 Oświata i wychowanie 33 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
33 150,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 335 249,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
335 249,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
335 249,00
926 Kultura fizyczna i sport 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
500 000,00
majątkowe razem: 9 240 830,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
7 990 727,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 35 964,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżacych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
35 964,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżacych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 000,00
852 Pomoc społeczna 1 173 838,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 173 838,00
bieżące razem: 1 212 802,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 24 161 182,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3
8 334 958,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2011 r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.
Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku.
Załącznik nr 9
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011.
Załącznik nr 10
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

Gminny Program Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »