| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.  1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 24 161 182 zł
w tym: dochody bieżące 14 920 352 zł
dochody majątkowe 9 240 830 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 24 810 142 zł
w tym: wydatki bieżące 14 508 989 zł
wydatki majątkowe 10 301 153 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 3.
§ 2.  1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 648 960 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków w kwocie 339 276 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 309 684 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 456 087 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 542 998 zł,
b) zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4 573 813 zł,
c) wolnych środków w kwocie 339 276 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 807 127 zł
a) na spłatę zaciągniętych kredytów 361 422 zł,
b) na spłatę zaciągniętych pożyczek 56 800 zł,
c) na spłatę zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 388 905 zł
(załącznik nr 4 dotyczący pkt. 2-3).
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1 500 000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust 1 lit b.
§ 3.  1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 73 770 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 86 000 zł na następujące wydatki:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 000 zł,
b) na zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych - 50 000 zł.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Wielowieś do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 i ust. 5 niniejszej uchwały,
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
c) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
§ 5.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wielowieś.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Plan dochodów budżetowych na 2011 rok.
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
1 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 71 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
23 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
48 500,00
0920 Pozostałe odsetki 100,00
750 Administracja publiczna 4 235,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 600,00
0920 Pozostałe odsetki 120,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 515,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
800,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
3 878 504,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 684 416,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 316 950,00
0320 Podatek rolny 519 588,00
0330 Podatek leśny 37 400,00
0340 Podatek od środków transportowych 66 200,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
8 700,00
0360 Podatek od spadkow i darowizn 30 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 100,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
70 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
10 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 100,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
3 050,00
758 Różne rozliczenia 8 803 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 9 950,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 783 964,00
801 Oświata i wychowanie 705 963,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
344 231,00
0690 Wpływy z różnych opłat 86 032,00
0920 Pozostałe odsetki 660,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 243 650,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
344 231,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżacych gmin
(związków gmin)
7 620,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżace realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
23 770,00
852 Pomoc społeczna 171 334,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 50,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
9 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
156 784,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 38 800,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych
12 200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
9 000,00
bieżące razem: 13 707 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
344 231,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 7 655 478,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
7 655 478,00
6207 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
7 655 478,00
600 Transport i łączność 215 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
215 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 501 953,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
501 953,00
801 Oświata i wychowanie 33 150,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 
0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych
33 150,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 335 249,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
335 249,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
335 249,00
926 Kultura fizyczna i sport 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
500 000,00
majątkowe razem: 9 240 830,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
7 990 727,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 35 964,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżacych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
35 964,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżacych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 000,00
852 Pomoc społeczna 1 173 838,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 173 838,00
bieżące razem: 1 212 802,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 24 161 182,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3
8 334 958,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2011 r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik nr 5
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.
Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku.
Załącznik nr 9
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011.
Załącznik nr 10
do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

Gminny Program Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »