| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15, art.40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.), Rada Miasta Imielin, uchwala:

§ 1. Określa się sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

§ 2. 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii o projekcie aktu prawa miejscowego.

2. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących.

4. Nieprzedstawienie w ramach konsultacji opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 3. 1. Konsultacje o których mowa w § 1 mogą być prowadzone w formie:

1) spotkania,

2) umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin oraz na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowane podmioty.

2. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Imielin w formie zarządzenia, w którym określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę konsultacji,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół określający przedmiot, formę, termin oraz wyniki konsultacji. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie spotkania do protokołu dołącza się listę obecności uczestników.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »