| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.)

Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Myszków w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach od 8:00 do 13:00 (5 godzin dziennie).

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci;

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;

6) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci;

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 2 zł.

4. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 3, wnosi się do dnia 10 każdego miesiąca.

5. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym następuje przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkole świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz zasady odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wyłączeniem godzin prowadzonych przez inne podmioty.

3. Opłatę za kolejny miesiąc, obniża się pomniejszając o dni nieobecności dziecka.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 41/V/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie opłaty za usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Myszków, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »