| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17/IV/2010 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniuaktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95.)Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. 1) Wójt Gminy Niegowa w porozumieniu z osobami uprawnionymi do reprezentowania:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie;

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niegowie

- Komisariatu Policji w Żarkach

- Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Myszkowie;

- kuratorów sądowych

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie

- organizacji pozarządowych;

- oraz innych podmiotów i specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

powoła spośród osób zgłoszonych przez wyżej wymienione podmioty na okres 4 lat Zespół Interdyscyplinarny.

2) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.

3) Wójt Gminy może odwołać członków Zespołu Interdyscyplinarnego w każdym czasie, w szczególności:

- na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;

- na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

- na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem.

4) Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.

§ 2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz, U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, osoby zaproszone, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz osoby wchodzące w skład obsługi administracyjno-technicznej, składają Wójtowi Gminy pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności, o treści określonej w art. 9c ust. 3 cyt. ustawy.

§ 3. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy a podmiotami wskazanymi w § 1 ust. 1.

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 294/XLIV/2010 Rady Gminy w Niegowie z dnia 29 września 2010 r w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

Załącznik do Uchwały Nr 17/IV/2010
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.docx

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »