| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Olsztyn

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się opłatę za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Olsztyn, przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej realizowane jest bezpłatnie, przez 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00-13.00.

§ 2.

1. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1, obejmuje koszty opieki i dodatkowych zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

a) gry i zabawy wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

b) zabawy badawczo – rozwojowe oraz aktywizujące zainteresowania otaczającym światem;

c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka

e) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

f) przygotowanie dzieci do udziałów przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.

§ 3.

1. Opłatę ustala się w dwóch formach do wyboru przez rodziców (opiekunów):

1) za 1 godzinę realizacji zajęć przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia,

2) niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej, w wysokości 100 zł miesięcznie.

2. Opłata, o której mowa w ust.1 pkt.2 podlega corocznie waloryzacji o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4.

Dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica lub opiekuna odstąpić od naliczenia opłaty, o której mowa w § 3, w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejnych 20 dni roboczych.

§ 5.

Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka, które ustala się odrębnie, zgodnie z art.67a ustawy o systemie oświaty oraz nie obejmuje ponadprogramowych zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców ( języki obce, rytmika, gimnastyka korekcyjna, itp.)

§ 6.

1. Zniżka do wysokości połowy opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) przysługuje:

- dla drugiego dziecka uczęszczającego do tego samego przedszkola

- dla dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności.

2. Zwolnieniu z opłaty podlega trzecie i każde następne dziecko uczęszczające do tego samego przedszkola.

§ 7.

Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole publiczne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej oraz odpłatności, o których mowa w § 3 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XLI/296/06 Rady Gminy Olsztyn z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie odpłatności za świadczenia publicznego przedszkola w Olsztynie realizowane ponad podstawę programową.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »