| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.1.2011 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 18 stycznia 2011r.

w sprawie kształcenia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego

- Henryka Kolarczyka – Wicestarostę Pszczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pszczyńskiego – Gabrieli Zając

zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

2. Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają:

- Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski

- Mieczysław Czapliński – Wicestarosta Kluczborski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kluczborskiego – Wandy Słabosz

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.,nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXXVI/263/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie powierzenia powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej.

Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat pszczyński na kursach w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku wynoszącego na: - kursie I stopnia - 300,00 złotych - kursie II stopnia - 300,00 złotych - kursie III stopnia - 300,00 złotych.

2. Powiat pszczyński zobowiązuje się do udzielenia powiatowi kluczborskiemu dotacji za kształcenie uczniów, w kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu określonego w § 2,ust. 1.

3. Dotacja, w wysokości określonej w § 2, ust. 2, zostanie przez powiat przekazana po otrzymaniu z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu.

4. Zleceniodawca dokona przelewu należnej kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork numer konta 88 8876 0009 0036 4161 2000 0001.

5. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2011r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od stycznia do czerwca 2011r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2011r.

6. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 grudnia 2011r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od września do grudnia 2011r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 16 stycznia 2012r.

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

§ 5. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 6. Zleceniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zleceniodawca Zleceniobiorca


Starosta Starosta

Paweł Sadza Piotr Pośpiech

Wicestarosta Wicestarosta

Henryk Kolarczyk Mieczysław Czapliński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »