| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2011

Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1 i 2, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); - art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.); - art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z późniejszymi zmianami); - art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z późn. zm.);

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 92 971 388,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – 76 791 956,00 zł,

Dochody majątkowe – 16 179 432,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 96 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 100 520 936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76 791 956,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 59 439 604,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –30 555 493,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych –28 784 611,00 zł,

3) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 088 300,00 zł,

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 887 802,00 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 668 976,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 806 774,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23 728 980,00 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22 158 868,00 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 549 548,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie 14 067 093,00 zł, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 9 312 907,00 zł, i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 4 754 186,00 zł

- rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 517 545,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2011 roku w wysokości 10 312 907,00 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7 549 548,00 zł.

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 763 359,00 zł.

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości 4 732 117,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 500,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 232 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650 000,00 zł, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 638 000,00 zł, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12 000,00 zł.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – 6 385 000,00 zł, koszty – 6 385 000 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie:

1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków majątkowych

3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki , według stanu środków na :

1) 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca

2) 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.

3) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK

infoRgrafika

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2011 ROK

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2011 ROKU

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »