| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2011

Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1 i 2, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); - art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.); - art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z późniejszymi zmianami); - art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z późn. zm.);

Rada Miejska w Czeladzi uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 92 971 388,00 zł, w tym:

Dochody bieżące – 76 791 956,00 zł,

Dochody majątkowe – 16 179 432,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 96 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 100 520 936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76 791 956,00 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 59 439 604,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –30 555 493,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych –28 784 611,00 zł,

3) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 088 300,00 zł,

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 887 802,00 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 668 976,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 806 774,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23 728 980,00 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22 158 868,00 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 549 548,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie 14 067 093,00 zł, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości 9 312 907,00 zł, i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 4 754 186,00 zł

- rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 517 545,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2011 roku w wysokości 10 312 907,00 zł, z czego:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7 549 548,00 zł.

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 763 359,00 zł.

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości 4 732 117,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 500,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 232 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650 000,00 zł, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 638 000,00 zł, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12 000,00 zł.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – 6 385 000,00 zł, koszty – 6 385 000 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie:

1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków majątkowych

3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki , według stanu środków na :

1) 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca

2) 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.

3) ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK

infoRgrafika

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2011 ROK

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2011 ROKU

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »