| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/IV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 57, poz. 1240 z późn. zm.) u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budżetu miasta na 2011r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 57.860.453,00 zł, w tym :

1) dochody bieżące ogółem w kwocie 50.888.912,00 zł, w tym :

a) dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 50.395.085,00 zł,

b) dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 493.827,00 zł,

2) dochody majątkowe ogółem w kwocie 6.971.541,00 zł, w tym :

a) dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 6.316.000,00 zł,

b) dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 655.541,00 zł,

§ 2. Dochody na zadania własne, Załącznik Nr 2 w kwocie 52.663.672,00 zł.

§ 3. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, Załącznik Nr 3 w kwocie 4.982.981,00 zł.

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, Załącznik Nr 4 w kwocie 8.000,00 zł.

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Załącznik Nr 5 w kwocie 205.800,00 zł.

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2011r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 58.818.009,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 49.093.476,00 zł , z czego na :

a) dotacje na zadania bieżące,

b) obsługę długu j.s.t.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,

f) zadania statutowe jednostek budżetowych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.724.533,00 zł, z czego na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2, 3,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2, 3.

§ 7. Wydatki na zadania własne, Załącznik Nr 7 w kwocie 53.609.228,00 zł.

§ 8. Wydatki na zadania z zakresu aministracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, Załącznik Nr 8 w kwocie 4.982.981,00 zł.

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, Załącznik Nr 9 w kwocie 8.000,00 zł.

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Załącznik Nr 10 w kwocie 217.800,00 zł.

§ 11. Planowany deficyt w kwocie 957.556,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 12. Przychody i rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 11 z czego :

- przychody w kwocie 5.157.556,00 zł,

- rozchody w kwocie 4.200.000,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów akoholowych w kwocie 550.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w :

1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 535.000,00 zł,

2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 110.000,00 zł na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta - Załącznik Nr 12 w tym dla :

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.279.700,00 zł,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.971.020,00 zł.

§ 16. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 13, w tym:

- przychody w kwocie 7.838.200,00 zł,

- koszty w kwocie 7.838.200,00 zł.

§ 17. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 14.

§ 18. Rezerwę ogólną w kwocie 270.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000,00 zł.

§ 19. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 10.157.556,00 zł w tym na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 957.556,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.200.000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do :

1. zaciągania kredytów na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 957.556,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.200.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do :

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o których mowa w ustępie 3 tiret 2,

§ 21. Zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY OGÓŁEM 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

ZAŁĄCZNIK NR 2 DOCHODY ZADANIA WŁASNE 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

ZAŁĄCZNIK NR 3 DOCHODY ZADANIA ZLECONE 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

ZAŁĄCZNIK NR 4 DOCHODY ZADANIA POROZUMIENIA ADM RZĄD 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

ZAŁĄCZNIK NR 5 DOCHODY ZADANIA POROZUMIENIA JST 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

ZAŁĄCZNIK NR 6 WYDATKI OGÓŁEM 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

ZAŁĄCZNIK NR 7 WYDATKI WŁASNE 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

ZAŁĄCZNIK NR 8 WYDATKI ZLECONE 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

ZAŁĄCZNIK NR 9 WYDATKI POROZUMIENIA ADM RZĄD 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

ZAŁĄCZNIK NR 10 WYDATKI POROZUMIENIA JST 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.doc

ZAŁĄCZNIK Nr 11 PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.doc

ZAŁĄCZNIK NR 12 DOTACJE

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.doc

ZAŁĄCZNIK NR 13 ZAKŁAD BUDŻETOWY

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.doc

ZAŁĄCZNIK NR 14 - DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAM.JEDN.BUDŻ. I WYDATKI NIMI FINANS.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »