| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43/IV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu miasta na 2011 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art. 51 ust. 1, art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.), art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219 ust 1 i 3, art. 221 ust 1, art. 222 ust 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 57, poz. 1240 z późn. zm.) u c h w a l a :

§ 1. Dochody ogółem budżetu miasta na 2011r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w kwocie 57.860.453,00 zł, w tym :

1) dochody bieżące ogółem w kwocie 50.888.912,00 zł, w tym :

a) dochody bieżące bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 50.395.085,00 zł,

b) dotacje i środki na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 493.827,00 zł,

2) dochody majątkowe ogółem w kwocie 6.971.541,00 zł, w tym :

a) dochody majątkowe bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w kwocie 6.316.000,00 zł,

b) dotacje i środki na zadania majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w kwocie 655.541,00 zł,

§ 2. Dochody na zadania własne, Załącznik Nr 2 w kwocie 52.663.672,00 zł.

§ 3. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, Załącznik Nr 3 w kwocie 4.982.981,00 zł.

§ 4. Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, Załącznik Nr 4 w kwocie 8.000,00 zł.

§ 5. Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Załącznik Nr 5 w kwocie 205.800,00 zł.

§ 6. Wydatki ogółem budżetu miasta na 2011r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w kwocie 58.818.009,00 zł, w tym :

1) wydatki bieżące w kwocie 49.093.476,00 zł , z czego na :

a) dotacje na zadania bieżące,

b) obsługę długu j.s.t.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,

f) zadania statutowe jednostek budżetowych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.724.533,00 zł, z czego na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału środków art.5 ust.1 pkt 2, 3,

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2, 3.

§ 7. Wydatki na zadania własne, Załącznik Nr 7 w kwocie 53.609.228,00 zł.

§ 8. Wydatki na zadania z zakresu aministracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, Załącznik Nr 8 w kwocie 4.982.981,00 zł.

§ 9. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, Załącznik Nr 9 w kwocie 8.000,00 zł.

§ 10. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Załącznik Nr 10 w kwocie 217.800,00 zł.

§ 11. Planowany deficyt w kwocie 957.556,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 12. Przychody i rozchody budżetu miasta Załącznik Nr 11 z czego :

- przychody w kwocie 5.157.556,00 zł,

- rozchody w kwocie 4.200.000,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów akoholowych w kwocie 550.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w :

1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 535.000,00 zł,

2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 110.000,00 zł na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta - Załącznik Nr 12 w tym dla :

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.279.700,00 zł,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.971.020,00 zł.

§ 16. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Załącznik Nr 13, w tym:

- przychody w kwocie 7.838.200,00 zł,

- koszty w kwocie 7.838.200,00 zł.

§ 17. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 14.

§ 18. Rezerwę ogólną w kwocie 270.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000,00 zł.

§ 19. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 10.157.556,00 zł w tym na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 957.556,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.200.000,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do :

1. zaciągania kredytów na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 957.556,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.200.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do :

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień dyrektorowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o których mowa w ustępie 3 tiret 2,

§ 21. Zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY OGÓŁEM 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

ZAŁĄCZNIK NR 2 DOCHODY ZADANIA WŁASNE 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

ZAŁĄCZNIK NR 3 DOCHODY ZADANIA ZLECONE 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

ZAŁĄCZNIK NR 4 DOCHODY ZADANIA POROZUMIENIA ADM RZĄD 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

ZAŁĄCZNIK NR 5 DOCHODY ZADANIA POROZUMIENIA JST 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

ZAŁĄCZNIK NR 6 WYDATKI OGÓŁEM 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

ZAŁĄCZNIK NR 7 WYDATKI WŁASNE 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

ZAŁĄCZNIK NR 8 WYDATKI ZLECONE 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

ZAŁĄCZNIK NR 9 WYDATKI POROZUMIENIA ADM RZĄD 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

ZAŁĄCZNIK NR 10 WYDATKI POROZUMIENIA JST 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.doc

ZAŁĄCZNIK Nr 11 PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.doc

ZAŁĄCZNIK NR 12 DOTACJE

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.doc

ZAŁĄCZNIK NR 13 ZAKŁAD BUDŻETOWY

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 43/IV/2011
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.doc

ZAŁĄCZNIK NR 14 - DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAM.JEDN.BUDŻ. I WYDATKI NIMI FINANS.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »