| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 24.954.400 zł, z tego:

1)bieżące w wysokości 18.890.712 zł,

2)majątkowe w wysokości 6.063.688 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.754.400 zł, z tego:

1)bieżące w wysokości 18.277.678 zł,

2)majątkowe w wysokości 10.476.722 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości - 160.000 zł,

2)celową w wysokości - 40.000 zł,

z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciąganych kredytów w kwocie - 3.800.000 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.023.716 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.223.716 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.800.000 zł,

3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu - w kwocie 1.223.716 zł,

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 99.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.227.872 zł, koszty - 2.236.525 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 12.700 zł, wydatki - 12.700 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.788.294 zł. ujęto w zał.8

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do

1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000 zł

3)do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5)przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;

7)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł

8)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WydatkiZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu na rok 2011


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zadania zlecone dochody i wydatki


Część opisowa budżetu na 2011 rok

Projekt budżetu gminy na 2011 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia oraz w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku , danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN - 3 na rok szkolny 2009/2010 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2009/2010 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2010 r.

Projekt budżetu gminy na 2011 r. zamyka się :
po stronie dochodów kwotą - 24.954.400 zł.
po stronie wydatków kwotą - 28.754.400 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.023.716 zł.

Po stronie Rozchodów planuje się spłaty kredytu w wysokości 1.200.000zł. i pożyczkiw wysokości 23.716 zł.

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2011 r. wynosi 24.954.400 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2010 i planowanych stawek podatkowych na 2010 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 24.954.400 zł. składają się :

- dochody własne - 7.551.248 zł. (30,38 %)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.729.155 zł. (6,93 % )

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 908.461 zł. (3,64 %)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.000 zł. (0,04 % )

- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 5.171.773 zł. (20,72%)

- subwencja ogólna - 9.553.763 zł. ( 38,29% )

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2010 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,3%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2011 r. skalkulowano na kwotę 29.500.000 zł. Różnica między prognozą dochodów wyniosła 4.545.600 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2011 rok został ustalony na kwotę 28.754.400 zł., deficyt w wysokości 3.800.000 zł. zostanie pokryty kredytem.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek i urządzeń, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

Struktura wydatków :

1)Wydatki bieżące

w tym : 18.277.678 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.598.833 zł.

- dotacje z budżetu 1.082.480 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 508.300 zł.

- wydatki na obsługę długu j.s.t. 200.000 zł.

2)Wydatki majątkowe 10.476.722 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 8.000 zł.
W tym :

- dotacja na rzecz Izb Rolniczych 8.000 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowana w tym dziale jest budowa wodociągów w Kidowie.i na nowych terenach budowlanych, budowa pompowni w Kocikowie na łączną kwotę 415.600 zł. oraz wydatki współfinansowane z funduszy strukturalnych na zadanie p.n. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Smoleniu, Sierbowicach i w Wierbce - Maleszynie w kwocie 5.412.439 zł.
Wydatki bieżace w tym dziale to 20.000 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 723.006 zł.
W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 137.200 zł.

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 92.000 zł

- zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł.

- remonty dróg wewnętrznych 50.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 435.806 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 860.552 zł na wydatki inwestycyjne (trasy rowerowe) - załącznik Nr 3.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 450.000 zł.
W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 130.000 zł.

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 320.000 zł


Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na: - opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrysy, wypisy, mapy) 70.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.360.193 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 114.407 zł.

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 109.200 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.088.386 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu 1.702.086 zł.

- zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3) 30.000 zł.

- promocja gminy 45.000 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 570.870 zł.
w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP) ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 177.000 zł.

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu obrony cywilnej) 23.870zł

- dotacja do zakupu samochodu dla OSP Kleszczowa 370.000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 119.400 zł na zakup druków i formularzy podatkowych, pokrycie kosztów opłat pocztowych związanych z rozliczeniem i realizacją podatków, wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 200.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rozliczenia z bankiem obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2010 i 2011.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym - 40.000 zł.


DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 10.252.161 zł.
w tym :

- szkoły podstawowe 4.641.421 zł

w tym budowa ogrodzeń szkół w Dzwono-Sierbowicach i Wierbce(inwestycje-załącznik Nr 3) 60.000 zł.

- przedszkola 1.226.080 zł.

w tym plac zabaw (inwestycje- załącznik Nr 3)) 10.000 zł.

- gimnazja w Pilicy i w Wierbce 2.886.200 zł.

w tym zakup kserokopiarki i poprawa akustyki hali (inwestycje) 38.000 zł.

- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 554.070 zł

- dowozy uczniów do szkół 293.000 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44.250 zł.

- działalność stołówek szkolnych 242.180 zł.

- pozostała działalność 83.270 zł.

- przedszkola przy szkołach podstawowych 281.690 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 99.300 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 878.229 zł.
W tym :

- zasiłki i pomoc w naturze 154.899 zł.

- zasiłki stałe 106.000 zł.

- składki na ubezpieczenia podopiecznych 8.938 zł.

- wypłata dodatków mieszkaniowych 65.000 zł.

- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 465.200 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne 410.500 zł.

- dożywianie dzieci 78.192 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 252.720 zł.
Stypendia dla uczniów 20.000 zł.
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.720 zł.
Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli 3.650 zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 10.530.251 zł. co stanowi 36.62% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opały, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.


DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 942.440 zł.
Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 149.280 zł.

- oświetlenie dróg i ulic 455.000 zł.

- likwidacja bezpańskich psów inne usługi 48.000 zł.

- dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków (inwestycja - załącznik Nr 3) 278.160 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 3.023.565 zł.
W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 458.000 zł.

- dotacje na ochronę zabytków 100.000 zł.

- płace instruktorów orkiestr 31.400 zł

- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 18.000 zł.

oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2.416.165 zł. zawarte w załączniku nr 3.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł zadania będą realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 30.000 zł. na utrzymanie kąpieliska.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2011 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.1.729.155. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAL 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 51.104 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.549 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.676.502 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.780 zł

- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.674.722 zł

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMNINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złożeńcu zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zdania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.400 zł.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 205.700 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak:
- dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, planowana dotacje przedmiotowe na 2.237.872 zł
W tym:
- dotacje z budżetu gminy 416.480 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 152.860 zł
- wpływy z usług 1.633.532 zł
- wpływy z różnych opłat 35.000 zł

Suma bilansowa 2.443.572 zł

Wydatki ogółem 2.236.525 zł
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 207.047 zł

Suma bilansowa 2.443.572 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »