| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Poczesna

z dnia 13 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm. )

Rada Gminy Poczesna

§ 1.

1). Ustala się dochody budżetu gminy w wysokościwg załącznika Nr 1, w tym:

- 40.376.707 zł

- dochody bieżące 31.159.648 zł

- dochody majątkowe – 9.217.059 zł.

2). Ustala się przychody budżetu na kwotęw tym:

- 14.348.591 zł

- z tytułu nadwyżki budżetowej

- 3.422.580 zł

- z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym

- 1.926.011 zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym wg załącznika Nr 1

- 9.000.000 zł

3). Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokościw/g załącznika Nr 2 w tym:

- 54.252.029 zł

- wydatki bieżące 27.594.284 zł

- wydatki majątkowe – 26.657.745 zł

4). Ustala się rozchody budżetu na kwotęw tym:

- 473.269 zł

- spłaty otrzymanych pożyczek wg załącznika Nr 2

- 473.269 zł

§ 2.

1). Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości:

- 200.000 zł

2). Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości:

- 10.000 zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości, który pokryty zostanie przychodem z tytułu:

- 13.875.322 zł

- z tytułu nadwyżki budżetowej

- 2.949.311 zł

- z tytułu zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym

- 1.926.011 zł

- z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym

- 9.000.000 zł

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika Nr 3 w wysokości:

- 3.095.906

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej wg załącznika Nr 4 w wysokości:

- 304.268 zł.

§ 6.

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2011 w wysokości: wg załącznika Nr 5

- 11.226.608 zł.

§ 7.

1). Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

- 500.000 zł.

2). Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:

- 1.210.000

3). Ustala się wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii w wysokości

- 20.000

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1). Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości

- 1.000.000

2). Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

- 473.269

3). Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek

- 473.269

4). Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- 9.275.809zł

§ 9. 1) Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2011r zgodnie z załącznikiem Nr 6

2) Ustala się plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne ( w tym środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – w kwocie 22.054 tys. zł) wg załącznika Nr 7

§ 10. Z budżetu Gminy udziela się dotacji:

1) celowej, na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości 150.000 zł

2) celowej, na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowa wg porozumienia w wysokości 2.096.443 zł

3) podmiotowej, dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 695.300 zł

4) celowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadania inwestycyjne na drogach w wysokości 3.180.925 zł wg załącznika Nr 8 .

§ 11. Wydatki budżetu na 2011r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 293.526 zł zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. Nr 52 poz. 420) wg załącznika Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2011r. wg załącznika Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w wysokości 1.000.000 zł

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. 1) Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xlsx

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 15/IV/11
Rady Gminy Poczesna
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »