| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/40/2011 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Na podstawie art. 12 ust.11, art. 40 ust.2 pkt.1, art. 42 ust.1, art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1592 z póź. zm. ) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm),

Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w Żywcu Nr XLIV/410/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik do Uchwały Nr III/40/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zwane dalej "PCPR" jest jednostką organizacyjną Powiatu Żywieckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej realizującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

2) PCPR działa na podstawie:

1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

2. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.);

3. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1458;

4. uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr IV/25/99 z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu;

§ 2.

1) Obszarem działania PCPR jest teren Powiatu Żywieckiego.

2) Siedziba PCPR mieści się w Żywcu przy ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 24.

§ 3.

1) PCPR jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2) Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w PCPR regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Rozdział 2.
Organizacja PCPR

§ 4.

1) Pracą PCPR kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

2) Kierownik PCPR jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu w Żywcu.

3) Kierownik kieruje PCPR i reprezentuje go na zewnątrz.

4) Kierownik PCPR jest umocowany do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem PCPR mających na celu realizację zadań statutowych wobec władz, organów, instytucji, banków.

§ 5.

1) Kierownik PCPR odpowiada za właściwą realizację przypisanych PCPR zadań oraz prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo- rzeczowych.

2) Kierownik PCPR jest uprawniony do wydawania zarządzeń oraz innych aktów regulujących wewnętrzną działalność PCPR.

3) Kierownik PCPR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w PCPR oraz jest ich zwierzchnikiem służbowym.

§ 6.

1) Kierownik PCPR jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Żywieckiego.

2) Zastępcę Kierownika PCPR zatrudnia i zwalnia Kierownik PCPR.

3) Kierownika PCPR podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Kierownika PCPR.

4) Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Kierownika PCPR wykonuje Starosta Żywiecki.

§ 7.

1) Szczegółową organizację i zasady działania PCPR określa Regulamin Organizacyjny PCPR uchwalony przez Zarząd Powiatu Żywieckiego.

2) Nadzór nad działalnością PCPR sprawuje Zarząd Powiatu Żywieckiego.

Rozdział 3.
Przedmiot działalności PCPR

§ 8.

1) Przedmiotem działalności PCPR jest realizacja zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, jak również zadań określonych w następujących aktach normatywnych:

1. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z póź.zm) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

2. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z póź.zm);

3. ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 42 poz. 371 z póź.zm);

4. innych ustawach.

2) Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez PCPR wynikających z w/w ustaw zawiera Regulamin Organizacyjny PCPR.

3) Przedmiotem działalności PCPR jest również realizacja zadań powierzonych w drodze :

1. uchwał Zarządu Powiatu Żywieckiego,

2. porozumień,

3. zarządzeń Starosty Żywieckiego.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 9.

1) PCPR jest jednostką sektora finansów publicznych i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

2) PCPR dysponuje mieniem przekazanym w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu Żywieckiego.

3) Odpowiedzialność za gospodarkę finansową PCPR ponosi Kierownik i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy.

4) PCPR prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący planowane w danym roku budżetowym dochody i wydatki.

5) Gospodarka finansowo- księgowa prowadzona jest w oparciu o przepisy prawne dotyczące rachunkowości budżetowej.

Rozdział 5.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

§ 10.

1) W strukturze organizacyjnej Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu zwany dalej „ Zespołem” jako pierwsza instancja.

2) Przedmiotem działalności Zespołu jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z póź.zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

3) Zespół powołuje i odwołuje Starosta, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

4) Zespół działa na podstawie Zarządzenia Starosty Żywieckiego.

5) Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta.

6) Przewodniczący Zespołu reprezentuje Zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno- biurową.

7) Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zespole jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, a Kierownik PCPR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Zespole osób oraz jest ich zwierzchnikiem służbowym.

8) Szczegółową organizację i zasady działania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11.

1) Statut PCPR nadawany jest uchwałą Rady Powiatu w Żywcu.

2) Statut wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »