| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/40/2011 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Na podstawie art. 12 ust.11, art. 40 ust.2 pkt.1, art. 42 ust.1, art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1592 z póź. zm. ) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm),

Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu w Żywcu Nr XLIV/410/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik do Uchwały Nr III/40/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zwane dalej "PCPR" jest jednostką organizacyjną Powiatu Żywieckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej realizującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

2) PCPR działa na podstawie:

1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

2. ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.);

3. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1458;

4. uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr IV/25/99 z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu;

§ 2.

1) Obszarem działania PCPR jest teren Powiatu Żywieckiego.

2) Siedziba PCPR mieści się w Żywcu przy ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 24.

§ 3.

1) PCPR jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2) Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w PCPR regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Rozdział 2.
Organizacja PCPR

§ 4.

1) Pracą PCPR kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

2) Kierownik PCPR jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu w Żywcu.

3) Kierownik kieruje PCPR i reprezentuje go na zewnątrz.

4) Kierownik PCPR jest umocowany do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem PCPR mających na celu realizację zadań statutowych wobec władz, organów, instytucji, banków.

§ 5.

1) Kierownik PCPR odpowiada za właściwą realizację przypisanych PCPR zadań oraz prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo- rzeczowych.

2) Kierownik PCPR jest uprawniony do wydawania zarządzeń oraz innych aktów regulujących wewnętrzną działalność PCPR.

3) Kierownik PCPR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w PCPR oraz jest ich zwierzchnikiem służbowym.

§ 6.

1) Kierownik PCPR jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Żywieckiego.

2) Zastępcę Kierownika PCPR zatrudnia i zwalnia Kierownik PCPR.

3) Kierownika PCPR podczas jego nieobecności zastępuje Zastępca Kierownika PCPR.

4) Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Kierownika PCPR wykonuje Starosta Żywiecki.

§ 7.

1) Szczegółową organizację i zasady działania PCPR określa Regulamin Organizacyjny PCPR uchwalony przez Zarząd Powiatu Żywieckiego.

2) Nadzór nad działalnością PCPR sprawuje Zarząd Powiatu Żywieckiego.

Rozdział 3.
Przedmiot działalności PCPR

§ 8.

1) Przedmiotem działalności PCPR jest realizacja zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, jak również zadań określonych w następujących aktach normatywnych:

1. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z póź.zm) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

2. ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z póź.zm);

3. ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 42 poz. 371 z póź.zm);

4. innych ustawach.

2) Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez PCPR wynikających z w/w ustaw zawiera Regulamin Organizacyjny PCPR.

3) Przedmiotem działalności PCPR jest również realizacja zadań powierzonych w drodze :

1. uchwał Zarządu Powiatu Żywieckiego,

2. porozumień,

3. zarządzeń Starosty Żywieckiego.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 9.

1) PCPR jest jednostką sektora finansów publicznych i funkcjonuje w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

2) PCPR dysponuje mieniem przekazanym w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu Żywieckiego.

3) Odpowiedzialność za gospodarkę finansową PCPR ponosi Kierownik i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy.

4) PCPR prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący planowane w danym roku budżetowym dochody i wydatki.

5) Gospodarka finansowo- księgowa prowadzona jest w oparciu o przepisy prawne dotyczące rachunkowości budżetowej.

Rozdział 5.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

§ 10.

1) W strukturze organizacyjnej Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu zwany dalej „ Zespołem” jako pierwsza instancja.

2) Przedmiotem działalności Zespołu jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z póź.zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

3) Zespół powołuje i odwołuje Starosta, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

4) Zespół działa na podstawie Zarządzenia Starosty Żywieckiego.

5) Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta.

6) Przewodniczący Zespołu reprezentuje Zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno- biurową.

7) Pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zespole jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, a Kierownik PCPR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Zespole osób oraz jest ich zwierzchnikiem służbowym.

8) Szczegółową organizację i zasady działania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11.

1) Statut PCPR nadawany jest uchwałą Rady Powiatu w Żywcu.

2) Statut wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »