| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/13/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Ustanawia się warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XI/9/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27.11.2008r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr I/13/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń

§ 1

Postanowienia ogólne

1)Warunki i tryb finansowania przez Gminę Bieruń zadań sprzyjających rozwojowi sportu obejmuje organizacje z terenu Miasta Bierunia, zwane dalej klubami sportowymi, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym.

2)Wspieranie finansowe może następować w formie przyznania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przyznanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonym poniżej.

§ 2

Warunki otrzymania wsparcia finansowego

1)O dotację, która jest formą finansowania realizacji celu publicznego, jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Gminie Bieruń mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2)Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.

3)Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

- transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

- zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

- zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

- koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

4)Kwota dofinansowania, w ramach przyznanej dotacji, nie może przekroczyć 90% kosztów danego przedsięwzięcia.

§ 3

Tryb otrzymania wsparcia

1)Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Burmistrza Miasta Bierunia na wniosek klubu sportowego.

2)Wniosek powinien być złożony w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym z tym zastrzeżeniem, że w 2011r. wniosek powinien być złożony w terminie do 10 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3)Wniosek może być złożony w każdym innym terminie, w przypadku gdy spełnia on łącznie następujące warunki:

- wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 5000 zł.,

- zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni.

4)Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do "Warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń".

5)W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta Bierunia wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

6)Wniosek, którego wad nie usunięto w terminie o którym mowa w pkt. 5 lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

7)Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

- oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,

- wysokość zabezpieczonych środków finansowych w budżecie miasta,

- przedstawioną kalkulację kosztów.

8)Decyzję o udzieleniu wsparcia, w tym o kwocie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Bierunia.

9)Złożenie przez klub sportowy wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 4

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

1)Wypłata dotacji następuje po podpisaniu umowy dotacji.

2)Umowę dotacji zawiera Burmistrz Miasta Bierunia z właściwym klubem sportowym.

3)Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4)Umowa powinna zawierać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy,

b) wysokość przyznanej dotacji,

c) opis zakresu rzeczowego zadania,

d) termin wykorzystania dotacji,

e) termin i sposób rozliczenia dotacji,

f) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji,

g) tryb kontroli wykonania zadania i wydatkowania dotacji.

5)Integralnym elementem umowy jest ostateczny kosztorys projektu zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Bierunia.

6)W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami ostatecznego kosztorysu zadania, przy czym ogólna wartość przesunięć nie może być większa niż 10 % przyznanej dotacji.

7)Każda zmiana kosztorysu wymaga akceptacji Burmistrza Miasta Bierunia.

8)Klub sportowy, któremu udzielona została dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

9)Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do "Warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń".

Wzór wniosku
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1 wniosek Wzór wniosku

Wzór rozliczenia
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 2 rozliczenie Wzór rozliczenia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »