| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-14(5)/2011/396/XI/AZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 2 marca 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku, zawartego w piśmie z dnia 17 stycznia 2011 r., przedsiębiorstwa energetycznego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich
(zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem")

zmieniam

moją decyzję z dnia 9 września 2010 r., Nr OKA-4210-25(8)/2010/396/XI/AZ, zmienioną decyzją z dnia 7 stycznia 2011 r., Nr OKA-4210-69(7)/2010/2011/396/XI/AZ/Zmd, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiebiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 września 2010 r., Nr OKA-4210-25(8)/2010/396/XI/AZ, z późn. zm., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 30 września 2011 r.

Pismem z dnia 17 stycznia 2011 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy w związku likwidacją źródła ciepła - Kotłownia "Osiedlowa" i koniecznością zabezpieczenia dostaw ciepła dla odbiorców, dotychczas zaopatrywanych z likwidowanego źródła, ze źródła - Kotłownia "Andaluzja" poprzez istniejącą i nowo wybudowaną infrastrukurę ciepłowniczą. Konsekwencją powyższego jest zasadność dokonania zmiany taryfy dla ciepła poprzez wydzielenie nowej grupy taryfowej i ustalenie cen wytwarzania ciepła w źródle - Kotłownia "Andaluzja" i stawek opłat za usługi przesyłowe.

Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja wraz ze zmianą taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Otrzymuje:

1)Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Gen. Ziętka 19

41-940 Piekary Śląskie

na ręce pełnomocnika Pani Małgorzaty Smudy

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-14(5)/2011/396/XI/AZ/Zmd
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 2 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zmiana taryfy MPEC Piekary 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »