| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Bestwina

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

RADA GMINY BESTWINA

uchwala :

§ 1.

Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bestwinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

1) Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Wójt Gminy powołuje spośród przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9a ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz kuratorów sądowych

2) Wójt Gminy zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Pszczynie oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 1 pkt. 1-7 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3) Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Wójta Gminy z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.

4) Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.

5) Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu:

a) na jego wniosek;

b) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

c) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.

6) Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Wójt Gminy w terminie do 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2; na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

7) Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8) Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

9) Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

10) Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

11) Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

12) Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.

13) Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

14) Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

15) Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 marca każdego roku.

16) Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »