| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/47/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493,z późn. zm.),
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
§ 2.  1. Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem” powołuje zgodnie z art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze zarządzenia.
2. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny a podmiotami, których przedstawiciele zostaną powołani do Zespołu.
3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji (jednostek) zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące tymi instytucjami (jednostkami).
4. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadania w ramach pracy w Zespole.
§ 3. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:
1) na wniosek członka;
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;
4) z powodu naruszenia przez członka Zespołu poufności danych, o których mowa w § 2 ust. 4,
5) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 4.  1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa art. 9 a ustawy powołanej w § 2.
3. Zgodnie z art. 9 a ust. 6 ustawy na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Na wniosek przewodniczącego Zespołu, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, dokonuje się wyboru zastępcy przewodniczącego Zespołu oraz sekretarza Zespołu spośród pozostałych członków Zespołu większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.
6. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.
7. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
9. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:
1) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie półroczne;
2) do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.
10. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.
11. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36 b.
12. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
§ 5. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. Traci moc uchwała nr LIII/646/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »