| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 25 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienić uchwałę Nr 273/XXXII/09 Rady Gminy Dębowiec z dn. 29 września 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w sposób następujący:

1) § 3 pkt 3 przyjmuje brzmienie

"3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),"

2) § 12 przyjmuje brzmienie"

" §12. Wójt może bez zgody Rady wydzierżawić lub wynająć na czas oznaczony do lat 10:

1) nieruchomości gminne, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania, a w przypadku braku takiego planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pod tereny rolne lub rzeczywiście wykorzystywane na cele rolnicze,

2) nieruchomości gminne, dla których nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) gminne lokale użytkowe, przeznaczone na prowadzenie działalności:

a) oświatowej lub

b) z zakresu ochrony zdrowia lub

c) z zakresu kultury, sportu i turystyki lub

d) o charakterze użyteczności publicznej."

3) po § 12 dodaje się §121 w brzmieniu:

"§121 Zasada wyrażona w §12 dotyczy również przypadków zawierania kolejnych umów z tym samym najemcą lub dzierżawcą, o ile ich łączny okres obowiązywania nie przekroczy 10 lat."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »