| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec, na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sposobu jej rozliczania, kryteriów wyboru inwestycji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania oraz trybu postępowania

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 403 ust.5 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150z póź. zm.),w związku z Uchwałą Rady Gminy Rudziniec: Nr XL/532/10 z dnia 2 marca 2010r w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudziniec" i Nr XLI/550/10 z dnia 30 marca 2010r w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2010-2015"

Rada Gminy Rudziniec uchwala

§ 1. Z budżetu Gminy Rudziniec mogą być udzielane dotacje celowe podmiotom wymienionym w art.403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z póź. zm.), na dofinansowanie kosztów realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o których mowa w art. 403 ust.1 i 2 tej ustawy.

§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku (ankiety w 2010r.) przez podmiot, o którym mowa w §1. Wnioski mogą być składane przez podmioty z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy Wójta ogłoszonej na stronie internetowej Gminy lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

a) dane podmiotu (nazwa podmiotu, adres, adres do korespondencji, numer telefonu, NIP),

b) nazwę i zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania celu publicznego,

c) informację o środkach publicznych uzyskanych z innych źródeł finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania,

d) przewidywany termin i miejsce realizacji zadania.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. Wniosek, który nie zostanie uzupełniony nie jest rozpatrywany.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

§ 3. 1. Ustala się następujące kryteria wyboru inwestycji do udzielania dotacji:

a) na wymianę źródła ciepła na ; gazowe, olejowe, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,

b) na montaż układu solarnego przy istniejącym źródła ciepła gazowym, olejowym, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,

c) na wymianę źródła ciepła na ; gazowe, olejowe, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium wraz z montażem układu solarnego,

d) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą dofinansowane systemy zawierające tylko osadnik gnilny i układ rozsączający).

2. Pierwszeństwo w przyznaniu dotacji maja zadania realizowane w ramach programów przyjętych Uchwałami Rady Gminy Rudziniec:

a) Nr XL/532/10 z dnia 2 marca 2010r w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudziniec"

b) Nr XLI/550/10 z dnia 30 marca 2010r w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2010-2015".

§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zawierającej co najmniej:

a) dokładne oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

c) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonywania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

h) numer rachunku bankowego i nazwę banku, na który Gmina przekaże dotację,

i) zobowiązanie podmiotu do poddania się, kontroli w zakresie objętym umową,

j) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami.

§ 5. 1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

2. Szczegółowy sposób rozliczenia dotacji określony zostanie w umowie, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rudziniec pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w dokumentację związaną z realizacją zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

a) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

b) stan realizacji zadania,

c) udokumentowanie realizowanego zadania,

d) efektywność, rzetelność, jakość i terminowość wykonania zadania,

e) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

f) zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją przedstawioną przez podmiot.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

4. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Rudziniec wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 7. Traci moc Uchwała NR XLIV/602/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudziniec podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudziniec" i "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2010-2015", sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, z zastrzeżeniem, ze do spraw wszczętych w sprawie udzielenia dotacji na podstawie tej uchwały zakończonych decyzją Wójta o przyznaniu dotacji, stosuje się przepisy tej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »