| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec, na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, sposobu jej rozliczania, kryteriów wyboru inwestycji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania oraz trybu postępowania

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 403 ust.5 ustawyz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150z póź. zm.),w związku z Uchwałą Rady Gminy Rudziniec: Nr XL/532/10 z dnia 2 marca 2010r w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudziniec" i Nr XLI/550/10 z dnia 30 marca 2010r w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2010-2015"

Rada Gminy Rudziniec uchwala

§ 1. Z budżetu Gminy Rudziniec mogą być udzielane dotacje celowe podmiotom wymienionym w art.403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z póź. zm.), na dofinansowanie kosztów realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o których mowa w art. 403 ust.1 i 2 tej ustawy.

§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku (ankiety w 2010r.) przez podmiot, o którym mowa w §1. Wnioski mogą być składane przez podmioty z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy Wójta ogłoszonej na stronie internetowej Gminy lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

a) dane podmiotu (nazwa podmiotu, adres, adres do korespondencji, numer telefonu, NIP),

b) nazwę i zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania celu publicznego,

c) informację o środkach publicznych uzyskanych z innych źródeł finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania,

d) przewidywany termin i miejsce realizacji zadania.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. Wniosek, który nie zostanie uzupełniony nie jest rozpatrywany.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

§ 3. 1. Ustala się następujące kryteria wyboru inwestycji do udzielania dotacji:

a) na wymianę źródła ciepła na ; gazowe, olejowe, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,

b) na montaż układu solarnego przy istniejącym źródła ciepła gazowym, olejowym, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,

c) na wymianę źródła ciepła na ; gazowe, olejowe, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium wraz z montażem układu solarnego,

d) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą dofinansowane systemy zawierające tylko osadnik gnilny i układ rozsączający).

2. Pierwszeństwo w przyznaniu dotacji maja zadania realizowane w ramach programów przyjętych Uchwałami Rady Gminy Rudziniec:

a) Nr XL/532/10 z dnia 2 marca 2010r w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudziniec"

b) Nr XLI/550/10 z dnia 30 marca 2010r w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2010-2015".

§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zawierającej co najmniej:

a) dokładne oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,

c) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonywania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

h) numer rachunku bankowego i nazwę banku, na który Gmina przekaże dotację,

i) zobowiązanie podmiotu do poddania się, kontroli w zakresie objętym umową,

j) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami.

§ 5. 1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

2. Szczegółowy sposób rozliczenia dotacji określony zostanie w umowie, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rudziniec pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w dokumentację związaną z realizacją zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

a) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

b) stan realizacji zadania,

c) udokumentowanie realizowanego zadania,

d) efektywność, rzetelność, jakość i terminowość wykonania zadania,

e) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

f) zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją przedstawioną przez podmiot.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

4. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Rudziniec wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 7. Traci moc Uchwała NR XLIV/602/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Rudziniec podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudziniec" i "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2010-2015", sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania, z zastrzeżeniem, ze do spraw wszczętych w sprawie udzielenia dotacji na podstawie tej uchwały zakończonych decyzją Wójta o przyznaniu dotacji, stosuje się przepisy tej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »