| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/VI/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 23 grudnia 2010r.

w sprawie szczególowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających MZKP w Tarnowskich Górach, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi te stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazanie organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust.1 w związku z art. 69 i art. 73a ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art.59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) na wniosek Zarządu Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej

Uchwala co nastepuje:

§ 1. 1) Uchwała określa zasady, sposób i tryb udzielania ulg tj. umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających MZKP w Tarnowskich Górach, zwanych dalej należnościami oraz ustala organy lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. 1) Należności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:

a) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania, a nie można ściągnąć należności z masy spadkowej,

b) dłużnik nie będący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie można ściągnąć należności z majątku likwidacyjnego lub masy upadłości,

c) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,

d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

e) jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,

f) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu,

g) należność jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,

h) dokumenty stanowiące podstawę dochodzenia roszczenia w drodze postępowania sądowego egzekucyjnego zostały wadliwie sporządzone lub wystawione w sposób niezgodny z uregulowaniami obowiązującymi w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZKP w Tarnowskich Górach.

2) Umorzenie należności z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt a-e może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt f wyłącznie na wniosek dłużnika.

3) Wniosek o umorzenie należności powinien być należycie umotywowany. Przed umorzeniem należności należy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia należności.

4) Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.

5) Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają należności uboczne.

6) Należność główna z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia nie może być umorzona przed upływem 10 lat od daty popełnienia przestępstwa, chyba, że zachodzą, okoliczności określone w § 2 ust.1 lit a), b), c).

7) Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1) Należności mogą, być, na wniosek dłużnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub gdy jest to uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2) Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok, a w przypadku rozłożenia należności na raty okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

3) Od należności głównej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie nalicza się odsetek za opóźnienie za okres podpisania umowy (porozumienia) lub wydania jednostronnego oświadczenia do upływu terminu zapłaty.

§ 4. Udzielenie ulg określonych niniejszą uchwałą następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy (porozumienia) lub złożenie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 5. Uprawniony organ lub osoba może uchylić się od skutków swojego oświadczenia, jeżeli zostanie ujawnione, że dowody na podstawie, których udzielono ulgi były fałszywe albo, że dłużnik wprowadził w błąd uprawniony organ lub osobę co do okoliczności udzielenia ulgi.

§ 6. W przypadku braku możliwości zaspokojenia należności w formie pieniężnej należność może być, na wniosek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe lub usługi, odpowiadające wartości należności. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rzeczowych i usług oraz ich przydatność dla MZKP.

§ 7.

Do udzielania ulg upoważnia się następujące podmioty:

a) Zarząd MZKP Tarnowskie Góry - powyżej 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia określonego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego udzielenie ulgi - w stosunku do jednego dłużnika,

b) Przewodniczącego Zarządu (Dyrektora Biura) - do wysokości 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia określonego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego udzielenie ulgi - w stosunku do jednego dłużnika.

§ 8. 1) Udzielanie ulg ze względu na ważny interes dłużnika lub interes publiczny w odniesieniu do dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.).

2) Ulg, o których mowa w ust. 1 nie można udzielić, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych przekracza kwotę stanowiącą 200.000 euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100.000 euro.

3) Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z formularzem informacji stanowiącej załącznik rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311)

4) Dłużnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanych terminie na wniosek organu udzielającego pomocy dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5) W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika o ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 9. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.

§ 10. Traci moc uchwała nr 1/V/2008 z dnia 25 stycznia 2008r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi MZKP Tarnowskie Góry.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia MZKP


Wiesław Olszewski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »