| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 1 i 2, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) Rada Gminy w Psarach uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

2)posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą zapewniającą możliwość parkowania oraz obsługi technicznej pojazdów, uwzględniając także wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi,

3)pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

4)posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm),

5)udokumentować gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6)pojazdy powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy,

7)zapewnić właścicielom nieruchomości możliwość dzierżawy lub zakupu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych,

8)wyposażyć właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych w pojemniki lub worki do selektywnej zbiorki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

9)dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów,

10)prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

11)prowadzić działalność zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary przyjętym uchwałą Nr XLIII/330/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz zapisami niniejszej uchwały,

12)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszą uchwałą.

§ 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1)Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),

2)Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą,

3)Kserokopie dowodów rejestracyjnych,

4)Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem,

5)Kserokopia dokumentów potwierdzających gotowość odbioru odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6)Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

7)Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2)posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą zapewniającą możliwość parkowania oraz obsługi technicznej pojazdów, uwzględniając także wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi,

3)pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz powinny spełniać standardy techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r., Nr 193, poz. 1617),

4)udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

5)nieczystości ciekłe powinny być dostarczane do stacji zlewnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002r., Nr 188, poz.1576),

6)pojazdy powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy,

7)dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów,

8)prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

9)prowadzić działalność zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary przyjętym uchwałą Nr XLIII/330/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz zapisami niniejszej uchwały,

10)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszej uchwały.

§ 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1)Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),

2)Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą,

3)Kserokopie dowodów rejestracyjnych,

4)Kserokopia dokumentów potwierdzających gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

5)Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

6)Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »