| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.14.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009r.

i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr 941/L/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

2. Plan obejmuje fragmenty obszaru miasta Ruda Śląska położone przy Drogowej Trasie Średnicowej w rejonie skrzyżowania z ul. Piotra Niedurnego o granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.

2. Załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część planu są:

1)rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,

2)wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w skali 1:10000 – załącznik Nr 2.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:

1)rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 3,

2)rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 4.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem,

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3)nieprzekraczalne linie zabudowy.

4)granice obszarów występowania byłych bieda –szybów,

5)symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów.

5. Pozostałe oznaczenie nie wymienione w ust. 4 stanowi oznaczenie elementu informacyjnego, niebędącego ustaleniem planu. Do nich należy oznaczenie linii energetycznej 110kV.

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)rysunkach planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5)przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

6)dopuszczeniu – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu inny od przeznaczenia określonego w pkt 5, który może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, przy czym dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących więcej niż 100% powierzchni terenu inwestycji,

7)terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

8)terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9)uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania niejonizującego,

10)wskaźniku terenów zabudowanych – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

11)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, wystroju elewacji, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

12)usługach publicznych i komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej, nauki, sądownictwa, finansów, a także usługi pocztowe, telekomunikacyjne, hotelarskie oraz biura, gabinety,

13)budynku pomocniczym –– należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej, bądź produkcyjnej określonej w niniejszym planie służący np. do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Zakaz realizacji obiektów, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego.

2. Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg,

3. Nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

4. Zakaz realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, rzemiosła stwarzającej uciążliwość dla sąsiednich nieruchomości przekraczającą dopuszczalne wymogi z zakresu ochrony środowiska,

5. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających zachowania stref technicznych, w tym w szczególności w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110 kV, o której mowa w §11 ust.2 pkt2 .

§ 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz inne zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu przepisów odrębnych w tym zakresie [ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)]

§ 6.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych i nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

§ 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. Lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem terenu górniczego „Ruda Śląska – Wirek” KWK S.A. Oddział KWK „Pokój”, który obejmuje cały obszar planu.

4. Na obszarach występowania byłych bieda – szybów, których granice oznaczono graficznie na rysunku planu - lokalizacja zabudowy wymaga uwzględnienia wpływów eksploatacji poprzez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz innych wymogów zawartych w przepisach odrębnych w zakresie prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 156, poz 1118 z późn.zm.) i geologiczno – górniczego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947 z późn.zm.)

§ 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podziały nieruchomości.

2. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami: od U3 do U6 oraz PU7 z przeznaczeniem pod zabudowę: usługową bądź produkcyjną wynosi 1000m² przy minimalnej szerokości frontów działek 18m.

3. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją do 30°.

4. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

§ 9.

Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Ustala się zakaz wprowadzania nowych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych z terenów objętych planem do Drogowej Trasy Średnicowej.

2. Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem ustala się poprzez włączenia do dróg publicznych z uwzględnieniem istniejących węzłów, skrzyżowań bądź zjazdów.

3. Dla terenów, na których określono graficznie nieprzekraczalne linie zabudowy – obowiązują powyższe linie.

4. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić potrzebę doprowadzenia dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030).

§ 10.

1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo – projektowanych, podlegających rozbudowie wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1)dla obiektów produkcyjnych i rzemieślniczych – 1 miejsca na 4 zatrudnionych,

2)dla obiektów handlowych, biur, urzędów, przychodni zdrowia, obiektów sądownictwa – 3 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej obiektu,

3)dla kin, lokali rozrywkowych, kościołów, sal widowiskowych - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

4)dla obiektów sportowych, bibliotek – 30 miejsc na 100 użytkowników,

5)dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

6)dla szkół, przedszkoli, żłobków – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

7)dla hoteli, moteli, pensjonatów – 30 miejsc na 100 łóżek.

§ 11.

Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)zaopatrzenie w wodę winno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących bądź nowo – projektowanych sieci wodociągowych,

2)realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości niezbędnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030)].

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1)rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych,

2)utrzymanie przebiegu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV z dopuszczeniem jej remontów i przebudowy. Obowiązuje zachowania strefy technicznej po 15m od osi linii energetycznej, w której zabrania się lokalizacji nowej zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci elektroenergetycznych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się:

1)odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku prowadzonej działalności do oczyszczalni poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej. Dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków,

2)odprowadzanie wód opadowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu inwestycji.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:zaopatrzenie w gaz z istniejących bądź nowo – projektowanych sieci gazowych.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła lub zorganizowany system ciepłowniczy (sieci ciepłownicze). Ustala się obowiązek stosowania systemów grzewczych w oparciu o technologie cechujące się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zagospodarowania odpadów ustala się: zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz musi być zgodny z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

7. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się:na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

§ 12.

Zasady rozmieszczania reklam

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację reklam w tym reklam wielkoformatowych, (o powierzchni reklamowej powyżej 6 m2 ).

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 13.

Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: od U3 do U6 i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1)Na terenach, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże dla obsługi funkcji określonej w ust. 1 i 2.

e) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe.

2)Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 300 ,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,6.

§ 14.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.Wyznacza się teren o symbolu: PU7 i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno – usługowej obejmujący obiekty: produkcyjne, magazynowo – składowe, obiekty związane z obsługą pojazdów mechanicznych oraz obiekty usługowe z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1)Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże,

e) obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe,

f) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe obejmujące nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

2)Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 300 ,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,7.

§ 15.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

1)Wyznacza się tereny o symbolach: od 1KGP2/3 do 4KGP2/3 ustala się przeznaczenie: tereny ulicy publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego obejmującej fragmenty Drogowej Trasy Średnicowej,

2)Wyznacza się tereny o symbolach: 3KZ1/2 , 4KZ1/2 i ustala się przeznaczenie: tereny ulicy publicznej klasy zbiorczej stanowiącej fragmenty ul. Niedurnego.

2. Na terenach, o których mowa w pkt1 dopuszcza się lokalizację: obiektów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, obiektów służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 16.

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

§ 17.

Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:

1)dla terenów oznaczonych symbolami: od U3 do U6 oraz PU7 stawka wynosi 30%,

2)dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt. 1 stawka wynosi 5%.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYRYS ZE STIUDIUM


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

WYKAZ UWAG

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYKAZ DOTYCZY:

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARACH POŁOZONEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – CHEBZIU, W REJONIE DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ ORAZ ULICY PIOTRA NIEDURNEGO.

Lp

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomościktórej dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska załącznik do Uchwały Nr 918/XLIX/2009 z dnia 30.09.2009r.

uwagi

Uwaga uwzglę- dniona

Uwaga nieuwzglę-dniona

Uwaga uwzglę-dniona

Uwaga nieuwzglę-dniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu MPZP


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) z:

1)dochodów własnych budżetu miasta,

2)środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3)innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »