| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.14.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Rada Miasta Ruda Śląska stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009r.

i uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr 941/L/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

2. Plan obejmuje fragmenty obszaru miasta Ruda Śląska położone przy Drogowej Trasie Średnicowej w rejonie skrzyżowania z ul. Piotra Niedurnego o granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część ustaleń planu.

2. Załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część planu są:

1)rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,

2)wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w skali 1:10000 – załącznik Nr 2.

3. Załącznikami tekstowymi stanowiącymi integralną część planu są:

1)rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 3,

2)rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 4.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem,

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3)nieprzekraczalne linie zabudowy.

4)granice obszarów występowania byłych bieda –szybów,

5)symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów.

5. Pozostałe oznaczenie nie wymienione w ust. 4 stanowi oznaczenie elementu informacyjnego, niebędącego ustaleniem planu. Do nich należy oznaczenie linii energetycznej 110kV.

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)rysunkach planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5)przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które może występować w sposób samodzielny, bądź niesamodzielny w granicach terenu inwestycji i obejmuje ponad 50% sumy powierzchni użytkowej obiektów istniejących i przeznaczonych do realizacji w granicach tegoż terenu, a w przypadku terenów nie przeznaczonych pod zabudowę ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi,

6)dopuszczeniu – należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu inny od przeznaczenia określonego w pkt 5, który może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, przy czym dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących więcej niż 100% powierzchni terenu inwestycji,

7)terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren obejmujący jedną lub więcej działek ewidencyjnych przeznaczony do realizacji inwestycji,

8)terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu podstawowym wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

9)uciążliwości - należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, promieniowania niejonizującego,

10)wskaźniku terenów zabudowanych – należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem powierzchni zabudowy (liczonym w zewnętrznym obrysie murów) wszystkich obiektów istniejących lub przewidzianych do realizacji na działce do powierzchni działki lub terenu inwestycji,

11)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, którą projektowany obrys budynku nie może przekroczyć. Linia ta nie dotyczy: balkonów, loggi, okapów, zadaszeń, elementów odwodnienia, wystroju elewacji, a także sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

12)usługach publicznych i komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej, nauki, sądownictwa, finansów, a także usługi pocztowe, telekomunikacyjne, hotelarskie oraz biura, gabinety,

13)budynku pomocniczym –– należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej, bądź produkcyjnej określonej w niniejszym planie służący np. do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Zakaz realizacji obiektów, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego.

2. Obowiązuje nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów oraz dróg,

3. Nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych,

4. Zakaz realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej, rzemiosła stwarzającej uciążliwość dla sąsiednich nieruchomości przekraczającą dopuszczalne wymogi z zakresu ochrony środowiska,

5. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagających zachowania stref technicznych, w tym w szczególności w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110 kV, o której mowa w §11 ust.2 pkt2 .

§ 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz inne zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu przepisów odrębnych w tym zakresie [ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)]

§ 6.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych i nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

§ 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. Lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem terenu górniczego „Ruda Śląska – Wirek” KWK S.A. Oddział KWK „Pokój”, który obejmuje cały obszar planu.

4. Na obszarach występowania byłych bieda – szybów, których granice oznaczono graficznie na rysunku planu - lokalizacja zabudowy wymaga uwzględnienia wpływów eksploatacji poprzez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz innych wymogów zawartych w przepisach odrębnych w zakresie prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 156, poz 1118 z późn.zm.) i geologiczno – górniczego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947 z późn.zm.)

§ 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału oraz podziały nieruchomości.

2. Ustala się, iż minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami: od U3 do U6 oraz PU7 z przeznaczeniem pod zabudowę: usługową bądź produkcyjną wynosi 1000m² przy minimalnej szerokości frontów działek 18m.

3. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancją do 30°.

4. W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

§ 9.

Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Ustala się zakaz wprowadzania nowych bezpośrednich włączeń komunikacyjnych z terenów objętych planem do Drogowej Trasy Średnicowej.

2. Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem ustala się poprzez włączenia do dróg publicznych z uwzględnieniem istniejących węzłów, skrzyżowań bądź zjazdów.

3. Dla terenów, na których określono graficznie nieprzekraczalne linie zabudowy – obowiązują powyższe linie.

4. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić potrzebę doprowadzenia dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030).

§ 10.

1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo – projektowanych, podlegających rozbudowie wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1)dla obiektów produkcyjnych i rzemieślniczych – 1 miejsca na 4 zatrudnionych,

2)dla obiektów handlowych, biur, urzędów, przychodni zdrowia, obiektów sądownictwa – 3 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej obiektu,

3)dla kin, lokali rozrywkowych, kościołów, sal widowiskowych - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

4)dla obiektów sportowych, bibliotek – 30 miejsc na 100 użytkowników,

5)dla obiektów gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

6)dla szkół, przedszkoli, żłobków – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,

7)dla hoteli, moteli, pensjonatów – 30 miejsc na 100 łóżek.

§ 11.

Zasady modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)zaopatrzenie w wodę winno odbywać się poprzez podłączenie do istniejących bądź nowo – projektowanych sieci wodociągowych,

2)realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości niezbędnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030)].

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1)rozbudowę systemu elektroenergetycznego dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych wraz z budową nowych stacji transformatorowych,

2)utrzymanie przebiegu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV z dopuszczeniem jej remontów i przebudowy. Obowiązuje zachowania strefy technicznej po 15m od osi linii energetycznej, w której zabrania się lokalizacji nowej zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi oraz inne wymogi zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci elektroenergetycznych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się:

1)odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku prowadzonej działalności do oczyszczalni poprzez rozbudowany system kanalizacji rozdzielczej. Dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków,

2)odprowadzanie wód opadowych do rozbudowanego systemu kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach terenu inwestycji.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:zaopatrzenie w gaz z istniejących bądź nowo – projektowanych sieci gazowych.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła lub zorganizowany system ciepłowniczy (sieci ciepłownicze). Ustala się obowiązek stosowania systemów grzewczych w oparciu o technologie cechujące się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zagospodarowania odpadów ustala się: zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz musi być zgodny z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

7. W zakresie obsługi teletechnicznej ustala się:na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

§ 12.

Zasady rozmieszczania reklam

W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się realizację reklam w tym reklam wielkoformatowych, (o powierzchni reklamowej powyżej 6 m2 ).

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 13.

Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: od U3 do U6 i ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1)Na terenach, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże dla obsługi funkcji określonej w ust. 1 i 2.

e) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe.

2)Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 300 ,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,6.

§ 14.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.Wyznacza się teren o symbolu: PU7 i ustala się przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjno – usługowej obejmujący obiekty: produkcyjne, magazynowo – składowe, obiekty związane z obsługą pojazdów mechanicznych oraz obiekty usługowe z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

2. Ustalenia dotyczące zasad i kształtowania ładu przestrzennego.

1)Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

c) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji, obiekty małej architektury,

d) budynki pomocnicze, garaże,

e) obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe,

f) mieszkania wbudowane w obiekty usługowe obejmujące nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektu usługowego.

2)Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy.

a) maksymalna wysokość zabudowy usługowej – 5 kondygnacji nadziemnych,

b) obowiązują dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 300 ,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 15% powierzchni terenu inwestycji,

d) maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 0,7.

§ 15.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów.

1)Wyznacza się tereny o symbolach: od 1KGP2/3 do 4KGP2/3 ustala się przeznaczenie: tereny ulicy publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego obejmującej fragmenty Drogowej Trasy Średnicowej,

2)Wyznacza się tereny o symbolach: 3KZ1/2 , 4KZ1/2 i ustala się przeznaczenie: tereny ulicy publicznej klasy zbiorczej stanowiącej fragmenty ul. Niedurnego.

2. Na terenach, o których mowa w pkt1 dopuszcza się lokalizację: obiektów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej, obiektów służących ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnej.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§ 16.

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

§ 17.

Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego wynosi:

1)dla terenów oznaczonych symbolami: od U3 do U6 oraz PU7 stawka wynosi 30%,

2)dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt. 1 stawka wynosi 5%.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYRYS ZE STIUDIUM


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

WYKAZ UWAG

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYKAZ DOTYCZY:

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARACH POŁOZONEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – CHEBZIU, W REJONIE DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ ORAZ ULICY PIOTRA NIEDURNEGO.

Lp

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomościktórej dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska załącznik do Uchwały Nr 918/XLIX/2009 z dnia 30.09.2009r.

uwagi

Uwaga uwzglę- dniona

Uwaga nieuwzglę-dniona

Uwaga uwzglę-dniona

Uwaga nieuwzglę-dniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu MPZP


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr PR.0007.14.2011
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) z:

1)dochodów własnych budżetu miasta,

2)środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3)innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »