| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek; Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednego dziecka z terenu Gminy Olsztyn przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, będące jednostką organizacyjną Gminy Ozimek

§ 1. Przekazujący powierza przyjmującemu zadanie polegające na realizacji prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla jednego dziecka z terenu Gminy Olsztyn.

§ 2. 1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywać się będą w okresie w roku szkolnym 2010/2011.

2. Zajęcia prowadzone będą na terenie Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci Szpitala św. Rocha w Ozimku będącego miejscem pobytu dzieci objętych tymi zajęciami.

3. Wydatki związane z realizacją zajęć stanowić będą wyłącznie wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli prowadzących zajęcia oraz pochodnymi od tych wynagrodzeń.

§ 3. 1. Przekazujący pokryje koszty związane z realizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych za okres od 28 września do 31 grudnia 2010r. w wysokości wydatków faktycznie poniesionych przez przyjmującego na ten cel,, tj. w wysokości 5.550,00 zł.

2. Przekazanie przez przekazującego kwoty, o której mowa w p. 1, nastąpi jednorazowo, w terminie do 15 grudnia 2010r., po przedłożeniu przekazującemu przez przyjmującego rozliczenia wydatków, na konto przyjmującego, tj. Urzędu Gminy i Miasta Nr 19 89097 1050 2004 3000 1010 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/Ozimek.

3. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przez Gminę Ozimek niniejszej dotacji.

§ 4. 1. Przekazujący pokryje koszty realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011r. w wysokości różnicy między kwotą wynikającą z przeliczenia części ogólnej subwencji oświatowej ogólnej otrzymanej przez przyjmującego z budżetu państwa na 2011r. na jedno dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi miesięcznie a faktycznymi miesięcznymi kosztami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych tego dziecka, o ile ta kwota będzie niższa od faktycznych kosztów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w p. 1, szczegółowe ustalenia dotyczące kosztów oraz formy rozliczenia pomiędzy przekazującym a przyjmującym zostaną określone w odrębnym porozumieniu.

§ 5. W przypadku niedotrzymania przez przekazującego warunków, o których mowa w § 3 i 4, przyjmującemu przysługuje prawo skierowania sprawy do Sądu.

§ 6. Porozumienie stanowi podstawę dla dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku do przyjęcia dziecka, o którym mowa w § 1, w poczet wychowanków.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu przez przyjmującego i przekazującego odpowiednio w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Gminy Ozimek


Jan Labus

Zastępca Wójta Gminy Olsztyn


Małgorzata Haładyj


Skarbnik Gminy Olsztyn


Maria Haber

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »