| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/ZOS/2011 Burmistrza Strumienia; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie wykonania powierzonego zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Strumień do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

pomiędzy

Gminą Strumień reprezentowaną przez:

Annę Grygierek - Burmistrza Strumienia

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez:

Damiana Galuska - Wójta Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) w celu zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu transportu i opieki w czasie przewozu strony ustalają:

§ 1. Gmina Strumień zleca, a Gmina Pawłowice zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Strumień – w Zbytkowie - do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Szkolna 1 oraz zapewnienia dziecku opieki w czasie przewozu.

§ 2. 1. Faktyczne koszty miesięczne przewozu i opieki ponoszone przez Gminę Strumień wynikają z podzielenia miesięcznych kosztów przewozu uczniów do szkoły we wszystkie dni nauki szkolnej przez ustaloną liczbę dowożonych uczniów ogółem i wynoszą: 2,39 zł za 1 km przejazdu plus dodatkowe koszty w związku z dodatkowymi kilometrami przejechanymi do Zbytkowa. Długość trasy wspólnej wynosi 84 km dziennie w obie strony, długość trasy dodatkowej wynosi: 10 km dziennie w obie strony.

2. Koszt dzienny przewozu dziecka w obie strony i opieki wg zasady określonej w ust. 1 wynosi: 84 km x 2,39 : 5 dzieci = 40,14 zł. plus 10 km x 2,39 zł = 23,90 zł, czyli razem: 64,04 zł dziennie.

3. Kwota 23,90 zł za dodatkowe kilometry przejechane do Zbytkowa naliczana będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów w oparciu o zestawienie kilometrów wykonanych przez przewoźnika.

4. Natomiast kwota 40,14 zł będzie naliczana za każdy dzień nauki.

5. W przypadku przewozu dziecka tylko w jedną stronę, odnotowanego na zestawieniu kilometrów wykonanych przez przewoźnika, koszt dzienny wyniesie: 52,09 zł (40,14 + 11,95).

6. Całkowite koszty przewozu i opieki, o których mowa w § 1, w okresie od stycznia do czerwca 2011 r., wyniosą: 6 800 zł.

7. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności przewozu ucznia.

§ 3. Gmina Strumień zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie określonej w § 2, ust. 6 na rachunek Urzędu Gminy Pawłowice: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001w terminie do 25 lutego 2011 r.

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 30.06.2011 r. i rozliczona do dnia 15.07.2011 r. z uwzględnieniem faktycznie przejechanych kilometrów na podstawie zestawienia kilometrów wykonanych przez przewoźnika.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Pawłowice od Gminy Strumień, to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie określonym w ust. 3 Gmina Pawłowice zobowiązuje się oprócz zwrotu należności głównej zapłacić odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Ze strony Gminy Strumień za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Strumień.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Strumienia


Anna Grygierek

Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »