| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16/III/2010 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2011 r


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2001r. Nr 1412, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kroczyce uchwala:
§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.588.926,61 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 14.132.378,74 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9.456.547,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 
§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 27.541.950,49 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 13.983.511,08 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13.558.439,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 
1) Wydatki bieżące obejmują:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 13.983.511,08 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.478.475,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.045.560,98 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 294.540,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.014.935,00 zł
- wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe obejmują:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.558.439,41 zł w tym:
- limity wydatków na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 8.189.739,41 zł zgodnie z rubryką 12 załącznika nr 2 i załącznikiem nr 4.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 232.800,00 zł z tego:
- ogólną w wysokości 200.000,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32.800,00 zł
§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.953.023,88 zł
1) Deficyt zostanie pokryty przychodami z:
- zaciągniętego kredytu 2.200.000,00 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 953.023,88 zł
- zaciągniętej pożyczki 800.000,00 zł
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł
2. zaciągnięcie kredytu na zadanie (Przebudowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice) 2.200.000,00 zł
3. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 5.500.000,00 zł
4. zaciągnięcie pożyczki na zadanie „Przebudowa wodociągu w m. Podlesice” realizowanego w ramach projektu pn: „Przebudowa dróg, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice” 800.000,00 zł
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.596.488,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 10.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Ustala się z budżetu gminy następujące dotacje :
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
- dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach stanowiącą dopłatę do 1 m3 ścieków w kwocie 160.500,00 zł
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach w wysokości 119.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- dotację celową na rozwój kultury fizycznej i sportu w kwocie 15.000,00 zł
- dotację celową na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kroczyce w kwocie zł 90.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 
§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.296.381,88 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 261.919,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Kroczycach:
- przychody 1.123.144,00 zł
- koszty 1.123.144,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł.
4. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 4 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty do wysokości 5.500.000,00 zł
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na finansowanie inwestycji pn.” Przebudowa wodociągu w m. Podlesice” realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice” o do wysokości 800.000,00 zł
6. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice” do wysokości 2.200.000,00 zł.
7. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 261.919,28 zł
§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:
1. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku.
2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich Latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy Kroczyce na 2011 rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2011r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w r. 2011 z uwzględnieniem wydatków poniesionych oraz planowanych do poniesienia
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

załącznik nr 4 Wykaz projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na realizację
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

załącznik nr 8 Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2011 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

załącznik nr 9 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

załącznik nr 10 Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »