| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16/III/2010 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na 2011 r


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2001r. Nr 1412, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kroczyce uchwala:
§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.588.926,61 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 14.132.378,74 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9.456.547,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 
§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 27.541.950,49 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 13.983.511,08 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13.558.439,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 
1) Wydatki bieżące obejmują:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 13.983.511,08 zł z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.478.475,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.045.560,98 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 294.540,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.014.935,00 zł
- wydatki na obsługę długu 150.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe obejmują:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.558.439,41 zł w tym:
- limity wydatków na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 8.189.739,41 zł zgodnie z rubryką 12 załącznika nr 2 i załącznikiem nr 4.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 232.800,00 zł z tego:
- ogólną w wysokości 200.000,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32.800,00 zł
§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.953.023,88 zł
1) Deficyt zostanie pokryty przychodami z:
- zaciągniętego kredytu 2.200.000,00 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 953.023,88 zł
- zaciągniętej pożyczki 800.000,00 zł
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł
2. zaciągnięcie kredytu na zadanie (Przebudowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice) 2.200.000,00 zł
3. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 5.500.000,00 zł
4. zaciągnięcie pożyczki na zadanie „Przebudowa wodociągu w m. Podlesice” realizowanego w ramach projektu pn: „Przebudowa dróg, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice” 800.000,00 zł
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.596.488,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w kwocie 10.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Ustala się z budżetu gminy następujące dotacje :
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:
- dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach stanowiącą dopłatę do 1 m3 ścieków w kwocie 160.500,00 zł
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach w wysokości 119.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- dotację celową na rozwój kultury fizycznej i sportu w kwocie 15.000,00 zł
- dotację celową na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kroczyce w kwocie zł 90.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 
§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.296.381,88 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 261.919,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Kroczycach:
- przychody 1.123.144,00 zł
- koszty 1.123.144,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł.
4. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 4 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty do wysokości 5.500.000,00 zł
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na finansowanie inwestycji pn.” Przebudowa wodociągu w m. Podlesice” realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice” o do wysokości 800.000,00 zł
6. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice” do wysokości 2.200.000,00 zł.
7. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 261.919,28 zł
§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:
1. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku.
2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich Latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy Kroczyce na 2011 rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2011r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w r. 2011 z uwzględnieniem wydatków poniesionych oraz planowanych do poniesienia
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

załącznik nr 4 Wykaz projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków na realizację
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

załącznik nr 8 Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2011 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

załącznik nr 9 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 16/III/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

załącznik nr 10 Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »