| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finanasach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 63.689.106 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 63.179.106 zł

b) majątkowe w kwocie 510.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 66.209.106 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 58.048.220 zł

b) majątkowe w kwocie 8.160.886 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków majątkowych i limity zobowiązań na lata 2011 - 2014 na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limity wydatków majątkowych na jednoroczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się deficyt w wysokości 2.520.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych w kwocie 2.520.000 zł.

6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.200.000 zł z zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala sie rozchody budżetu w kwocie 4.680.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł, w tym z tytułu:

a) zaciąganych kredytów krótkoterminowych 2.000.000 zł

b) zaciąganych pożyczek krótkoterminowych 1.000.000 zł

9. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w punkcie 5 niniejszej uchwały;

b) na zaciągnięcie innych kredytów długoterminowych w kwocie 4.680.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

10. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 147.273 zł.

11. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 255.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000 zł

b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 180.000 zł

12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

13. Ustala sie dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań okreslonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:

- dochody 350.000 zł

- wydatki 568.500 zł

14. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody 1.700.000 zł

- wydatki 3.100.000 zł

15. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2011 rok związanych z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwotach:

- dochody 3.866.746 zł

- wydatki 3.866.746 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199.066 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

16. Ustala sie plan dochodów i wydatków na 2011 rok związanych z realizacja zadań zleconych porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- dochody 129.500 zł

- wydatki 129.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

17. Ustala sie dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach:

- dochody 813.900 zł

- wydatki 821.358 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

18. Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie ogółem 74.700 zł, z tego:

- dzial 750 Administracja publiczna 1.200 zł

- dział 852 Pomoc społeczna 73.500 zł

19. Ustala się, iż:

a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku;

b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

20. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w punkcie 8 niniejszej uchwały;

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz w papierach wartościowych Skarbu Państwa;

c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek;

d) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w budżecie gminy na 2011 rok między rozdziałami i rodzajami wydatków w ramach tego samego działu z wyłączeniem dotacji.

21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 1 do  uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik nr 7 do  uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.docx

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.docx

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/12/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 11 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.docx

Załącznik nr 10 do  uchwały budżetowej na rok 2011 Nr III/12/11 z dnia 11.01.2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »