| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 32/IV/11 Rady Miasta Żory

z dnia 13 stycznia 2011r.

Uchwała budżetowa miasta Żory na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r, Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2011 rok w wysokości 278.291.331,04 zł, w tym:

a) dochody bieżące 190.206.226,04 zł

b) dochody majątkowe 88.085.105,00 zł

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2011 rok w wysokości 279.371.722,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 182.003.319,65 zł

b) wydatki majątkowe 97.368.402,43 zł

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3.

§ 3. Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.080.391,04 zł będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2011 rok w wysokości 22.544.383,04 zł, w tym:

a) z tytułu zaciągniętych kredytów 21.463.992,00zł

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek 1.080.391,04 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2011 rok w wysokości 21.463.992,00 zł, w tym:

a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 21.388.813,00 zł

b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 75.179,00 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych:

1) kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 9.000.000,00 zł,

2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę – 1.080.391,04 zł,

3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 21.463.992,00 zł,

4) kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 5.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2011, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 7.119.319,00 zł.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.457.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 43.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 274.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 274.000,00 zł.

4. Stwierdza się, że

a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 9. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 215.534,00zł, w tym:

a) Rada Dzielnicy Śródmieście 11.915,00zł

b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 13.540,00zł

c) Rada Dzielnicy Zachód 13.307,00zł

d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 18.455,00zł

e) Rada Dzielnicy Powstańców 17.627,00zł

f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.292,00zł

g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 24.349,00zł

h) Rada Dzielnicy W. Korfantego 15.726,00zł

i) Rada Dzielnicy Ks.Władysława 19.896,00zł

j) Rada Dzielnicy Baranowice 10.370,00zł

k) Rada Dzielnicy Kleszczów 10.380,00zł

l) Rada Dzielnicy Osiny 9.455,00zł

m) Rada Dzielnicy Rogoźna 10.963,00zł

n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 11.519,00zł

o) Rada Dzielnicy Rój 14.740,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł

2) celowe w wysokości 1.950.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań oświatowych 500.000,00 zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 450.000,00 zł.

§ 11. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 915.000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 264,60 zł do utrzymania 1m2 powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,

5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,

6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian w grupach wydatków dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,

7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 27.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Miasta Żory
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 32/IV/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Miasta Żory
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Miasta Żory
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 32/IV/11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Miasta Żory
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/IV/11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 32/IV/11
Rady Miasta Żory
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/IV/11

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »