| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 57 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 31 758 301,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23 832 215,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7 926 086,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 34 685 152,28 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 796 851,42 zł

a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 11 309 941,58 zł,

b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 3 138 945,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 616 000,00 zł,

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 155 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 238 000,00 zł,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 163 945,98 zł,

- dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości 60 000,00 zł,

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Policji w kwocie 6 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 770 000,00 zł;

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 78 000,00 zł,

- dotacja – wpłata do Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 000,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową na zadania bieżące w wysokości 40 000,00 zł,

- dotacja celowa – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł

c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 199 126,00 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Kuźnia Raciborska w kwocie 150 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 888 300,86 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 926 851,28 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 926 851,28 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, są przychody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 2 926 851,28 zł., w tym:

- kredyty w wysokości 2 205 885,28 zł

- pożyczki w wysokości 720 966,00 zł.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 3 669 476,84 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 742 625,56 zł na 2011 rok zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 36 600 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7.

Ustala plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 10.

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 169 330,00 zł.

§ 13.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 36 600,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 14.

Tworzy się rezerwę celową wysokości 61 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 926 851,28 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 742 625,56 zł.

§ 16.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 164 300,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 159 300,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5 000,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.,

- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 926 851,28 zł,

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 18.

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1. Plan dochodów budżetowych na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2. Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 3. Przychody i rozchody budżetu na 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 4.Dochody i wydatki na zadania zlecone 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela Nr 5. Porozumienia z administracją rządową na 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Tabela Nr 6. Porozumienia z j.s.t. na 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 1. Plan przychodów i wydatków ZGKiM na 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 2. Jednostki pomocnicze na 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 3. Plan dochodów własnych na 2011 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 4. Fundusz Sołecki na 2011 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 5. Dotacje do przekazania na 2011 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »