| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 57 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 31 758 301,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23 832 215,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7 926 086,00 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 34 685 152,28 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 796 851,42 zł

a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 11 309 941,58 zł,

b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 3 138 945,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 616 000,00 zł,

- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 155 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 238 000,00 zł,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 163 945,98 zł,

- dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości 60 000,00 zł,

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Policji w kwocie 6 000,00 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 770 000,00 zł;

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 78 000,00 zł,

- dotacja – wpłata do Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 000,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na pomoc finansową na zadania bieżące w wysokości 40 000,00 zł,

- dotacja celowa – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000,00 zł

c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 199 126,00 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Kuźnia Raciborska w kwocie 150 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 888 300,86 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 926 851,28 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 926 851,28 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, są przychody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości 2 926 851,28 zł., w tym:

- kredyty w wysokości 2 205 885,28 zł

- pożyczki w wysokości 720 966,00 zł.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 3 669 476,84 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 742 625,56 zł na 2011 rok zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 5.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 36 600 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7.

Ustala plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 10.

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 11.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 169 330,00 zł.

§ 13.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 36 600,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 14.

Tworzy się rezerwę celową wysokości 61 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 926 851,28 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 742 625,56 zł.

§ 16.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 164 300,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 159 300,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5 000,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.,

- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 926 851,28 zł,

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 18.

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1. Plan dochodów budżetowych na 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2. Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 3. Przychody i rozchody budżetu na 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 4.Dochody i wydatki na zadania zlecone 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela Nr 5. Porozumienia z administracją rządową na 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Tabela Nr 6. Porozumienia z j.s.t. na 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 1. Plan przychodów i wydatków ZGKiM na 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 2. Jednostki pomocnicze na 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 3. Plan dochodów własnych na 2011 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 4. Fundusz Sołecki na 2011 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/29/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 20 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 5. Dotacje do przekazania na 2011 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »