| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 17 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok

w sprawie: budżetu Miasta Zabrze na 2011 rok.

Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, i lit. „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu uchwala:

§ 1.

Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2011 rok:

1)Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 658.958.723 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 558.444.271 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 100.514.452 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2)Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 681.645.119 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 539.626.091 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 142.019.028 zł.

Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.

3)Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 22.686.396 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 4.388.396 zł,

b) kredyt w wysokości 8.300.000 zł,

c) pożyczki w wysokości 9.998.000 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4)Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 47.310.000 zł. Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5)Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 24.623.604 zł. Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6)Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł,

b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 22.686.396 zł,

c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 15.611.604 zł, do zaciągnięcia w 2011 roku.

7)Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 11.300.000 zł, według z załącznika Nr 7 do Budżetu.

8)Ustala się:

a) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.060.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,

b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 5.145.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,

c) wysokość dotacji dla:

- niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym,

- niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie Oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,

d) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w wysokości 235.850 zł,

e) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2.

1)Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.100.000 zł.

2)Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.267.000 zł, z tego:

a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 405.000 zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 342.000 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.520.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- zmianach planu wydatków majątkowych,

- przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,

b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

c) zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego,

d) spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami.

§ 4.

1)Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł,

b) kredytów w wysokości 8.300.000 zł,

c) pożyczek w wysokości 9.998.000 zł.

2)Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Gminy oraz z przychodów.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 13.765.283 zł,

- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 2.067.112 zł,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 37.819.889 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 12.631.529 zł,

- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000 zł,

- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 716.720 zł,

- realizację zadań z państwowych funduszy celowych - 1.074.094 zł.

§ 6.

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

§ 7.

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

§ 8.

Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

§ 9.

Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.

§ 10.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:

- dochody - 12.278.660 zł,

- wydatki - 11.622.021 zł.

§ 12.

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta

§ 13.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

01do budżetu Dochody 2011


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

02 do budżetu Wydatki bieżące ogółem - Projekt 2011


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

02a do budżetu Wydatki bieżące - Projekt 2011


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

03 do budżetu Wydatki majątkowe ogółem - Projekt 2011


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

03a do budżetu Wydatki majątkowe - Projekt 2011


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

4 do budżetu przychody rozchody deficyt poreczenia 2011


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

5 do budżetu przychody rozchody deficyt poreczenia 2011


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

6 do budżetu przychody rozchody deficyt poreczenia 2011


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

7 do budżetu przychody rozchody deficyt poreczenia 2011


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

8 do budżetu alkohole 2011 auto


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

9 do budżetu ochr śr 2011auto


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

10 do budżetu IK auto


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

11 do budżetu Zad zlec 2011auto


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

12 do budżetu BP 2011auto


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

13 do budżetu doch poroz 2011auto


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik16.pdf

14 do budżetu wyd poroz 2011auto


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik 1 Dotacje udzielone - Projekt 2011


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr V/27/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 17 stycznia 2011 r.
Zalacznik18.pdf

Zał 2 do projektu doch rach doch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »