| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/2011 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 24 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚZWiK na 2011 rok

Działając na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 12 punkt "b" statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tj. z dnia 3 września 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie zwanego dalej "Związkiem", Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. Plan dochodów Związku w łącznej kwocie 207 000 zł , w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym dochody bieżące w kwocie 207 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

§ 2. Plan wydatków Związku w łącznej kwocie 310 000 zł , w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatki bieżące w kwocie 310 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

§ 3. 1. Deficyt w wysokości 103 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Plan przychodów w wysokości 103 000 zł , zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 .

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3 100 zł, co stanowi 1% wydatków.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów finansowych oraz oszczędności i celowego gospodarowania środkami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Kopel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2011
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 24 stycznia 2011 r.

TABELA NR 1
PLAN DOCHODÓW SChŚZWiK NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

§

Źródło dochodów

Planowane dochody na 2011 r.
/w zł/

OGÓŁEM

w tym:

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

45 000,00

45 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

45 000,00

45 000,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

45 000,00

45 000,00

758

Różne rozliczenia

2 000,00

2 000,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

2 000,00

2 000,00

0920

Pozostałe odsetki

2 000,00

2 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

160 000,00

160 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

160 000,00

160 000,00

0740

Wpływy z dywidend

160 000,00

160 000,00

OGÓŁEM

207 000,00

207 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2011
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 24 stycznia 2011 r.

TABELA NR 2
PLAN WYDATKÓW SChŚZWiK NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Planowane wydatki na 2011 r. /w zł/

Plan na 2011

w tym bieżące:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

świadczenia na rzecz osób fizycznych

700

Gospodarka mieszkaniowa

100,00

100,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100,00

100,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

100,00

100,00

750

Administracja publiczna

298 400,00

81 000,00

71 800,00

145 600,00

75095

Pozostała działalność

298 400,00

81 000,00

71 800,00

145 600,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

145 600,00

145 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64 200,00

64 200,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 400,00

4 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 700,00

10 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 700,00

1 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

10 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 800,00

24 800,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

800,00

800,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 500,00

2 500,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 000,00

1 000,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

18 000,00

18 000,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8 500,00

8 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000,00

4 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 700,00

1 700,00

758

Różne rozliczenia

3 100,00

3 100,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 100,00

3 100,00

4810

Rezerwy

3 100,00

3 100,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 400,00

8 400,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8 400,00

8 400,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

8 400,00

8 400,00

OGÓŁEM

310 000,00

81 000,00

83 400,00

145 600,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2011
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 24 stycznia 2011 r.

TABELA NR 3
PLAN PRZYCHODÓW SChŚZWiK NA 2011 ROK

Klasyfikacja

Treść

Kwota /w zł/

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

103 000,00

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »