| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 31.034.246,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 18.676.100,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.358.146,07 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33.385.780,69 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 18.222.703,69 zł,

b) majątkowe w kwocie 15.163.077,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.351.534,32 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.882.307,43 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 469.226,89 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.042.426,88 zł. i rozchody budżetu w wysokości 3.690.892,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł.

b) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.351.534,32 zł.

c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.153.365,65 zł.

d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.417.692,57 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 33.400 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 42.600 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2011 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2011 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawiami w 2011 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik8.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »