| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 11 stycznia 2011r.

w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 31.034.246,37 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 18.676.100,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.358.146,07 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 33.385.780,69 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 18.222.703,69 zł,

b) majątkowe w kwocie 15.163.077,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.351.534,32 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.882.307,43 zł.

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 469.226,89 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.042.426,88 zł. i rozchody budżetu w wysokości 3.690.892,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000 zł.

b) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.351.534,32 zł.

c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.153.365,65 zł.

d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.417.692,57 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 33.400 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 42.600 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 115.000 zł.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Olsztyn w 2011 roku

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2011 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawiami w 2011 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Olsztyn związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
nr III/11/11
z dnia 11 stycznia 2011 roku
Zalacznik8.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »