| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 stycznia 2011r.

Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na 2011r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta Racibórz

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 147.945.480zł., z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 119.054.684zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 28.890.796zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 147.741.692zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 120.356.741zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.384.951zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan wydatków, o których mowa w § 1, ust. 2 w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 203.788zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13.862.956zł., w tym wolne środki w wysokości 8.554.933zł. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 14.066.744zł. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.308.023zł., z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 294.384zł.,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5.013.639zł.

8. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.265.000zł.


9. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:

1) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r. wynosi 900.000zł.,

2) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2011r. wynosi 150.000zł.,

3) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

4) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

10. Określa się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Racibórz do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 10.308.023zł., z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 294.384zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5.013.639zł.

2. dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 231.083zł.,

2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 340.000zł.,

3. celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.820.000zł.


§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 9.527.290zł.,

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 10.000zł.,

3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 956.717zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków w podziale na zadania na 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »