| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości
w tym:

36.395.872,91

1. dochody bieżące
w tym: na programy współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej

32.907.854,00

704.006,00

2. dochody majątkowe
w tym: na programy współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej
- jak w załączniku nr 1

3.488.018,91

3.488.018,91

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.800.918 zł

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.092.720 zł , w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 23.190.548 zł , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.219.322 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.971.226 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.588.673 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.110.496 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 736.295 zł , z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 629.299 zł,

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa – 105.603 zł,

- ze środków własnych – 1.393 zł,

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 184.808 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 281.900 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.708.198 zł , w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.708.198 zł , z czego:

- na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 763.383 zł , w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 572.537 zł

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa – 0 zł

- jak w załączniku nr 2a

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.405.045,09 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 572.537 zł,

b) zaciągniętych kredytów – 1.832.508,09 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.191.831 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.786.785,91 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.524.179 zł , w tym: 572.537 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,

2) prefinansowania (wyprzedzające finansowanie) zadań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500.000 zł (Edukacja II),

3) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 280.200 zł , z czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli – 200.000 zł,

b) na potrzeby jednostek pomocniczych gminy – 6.500 zł,

c) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 73.700 zł,

- szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7,

4. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 2.527.500 zł , z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.038.327 zł , w tym:

a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach - na zadania inwestycyjne 931.327 zł,

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.057.000 zł ,

c) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego 20.000 zł , w tym:

- szpitale – 10.000 zł,

- Powiatowa Państwowa Straż Pożarna – 10.000zł,

d) dotacja celowa dla MGOK na imprezę plenerową „Wilamowskie Śmiergusty” – 30.000 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 489.173 zł , w tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 212.923 zł (w tym: „Ochronka” 162.170 zł ),

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 276.250 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 116.183,09 zł , w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. - o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 98.183,09 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:

przychody – 4.989.089 zł

koszty – 4.979.594 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie 931.327 zł jako dotacje inwestycyjną z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w rejonie ulic Przeczniej, Pasieki i Bielskiej w Pisarzowicach.

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 12.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1.500.000 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających:

a) na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych wieloletnią Prognozą Finansową,

d) na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 11.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 12.

Ustala się, że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za I - półrocze 2011 roku będzie nie mniejsze niż zakres i szczegółowość w niniejszej uchwale.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 2a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 5a

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 6a

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 7

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 8

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

załącznik nr 9

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

załącznik nr 10

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

załącznik nr 1/10

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

załącznik nr 2/10

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik16.pdf

zał nr 3/10

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik17.pdf

załącznik nr 4/10

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik18.pdf

załącznik nr 5/10

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik19.pdf

załącznik nr 10a

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik20.pdf

załącznik nr 11

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik21.pdf

załącznik nr 12

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »