| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości
w tym:

36.395.872,91

1. dochody bieżące
w tym: na programy współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej

32.907.854,00

704.006,00

2. dochody majątkowe
w tym: na programy współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej
- jak w załączniku nr 1

3.488.018,91

3.488.018,91

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.800.918 zł

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.092.720 zł , w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 23.190.548 zł , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.219.322 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.971.226 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.588.673 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.110.496 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 736.295 zł , z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 629.299 zł,

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa – 105.603 zł,

- ze środków własnych – 1.393 zł,

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 184.808 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 281.900 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.708.198 zł , w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.708.198 zł , z czego:

- na wydatki inwestycyjne na programy z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 763.383 zł , w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 572.537 zł

- ze środków pochodzących z budżetu Państwa – 0 zł

- jak w załączniku nr 2a

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.405.045,09 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 572.537 zł,

b) zaciągniętych kredytów – 1.832.508,09 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.191.831 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.786.785,91 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.524.179 zł , w tym: 572.537 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,

2) prefinansowania (wyprzedzające finansowanie) zadań finansowych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500.000 zł (Edukacja II),

3) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.500.000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 280.200 zł , z czego:

a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli – 200.000 zł,

b) na potrzeby jednostek pomocniczych gminy – 6.500 zł,

c) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 73.700 zł,

- szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7,

4. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 2.527.500 zł , z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.038.327 zł , w tym:

a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach - na zadania inwestycyjne 931.327 zł,

b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.057.000 zł ,

c) dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego 20.000 zł , w tym:

- szpitale – 10.000 zł,

- Powiatowa Państwowa Straż Pożarna – 10.000zł,

d) dotacja celowa dla MGOK na imprezę plenerową „Wilamowskie Śmiergusty” – 30.000 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 489.173 zł , w tym:

a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 212.923 zł (w tym: „Ochronka” 162.170 zł ),

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 276.250 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 116.183,09 zł , w tym ze środków z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. - o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 98.183,09 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:

przychody – 4.989.089 zł

koszty – 4.979.594 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie 931.327 zł jako dotacje inwestycyjną z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w rejonie ulic Przeczniej, Pasieki i Bielskiej w Pisarzowicach.

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 9.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 12.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1.500.000 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających:

a) na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych wieloletnią Prognozą Finansową,

d) na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 11.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 12.

Ustala się, że szczegółowość informacji z wykonania budżetu gminy za I - półrocze 2011 roku będzie nie mniejsze niż zakres i szczegółowość w niniejszej uchwale.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 2a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 5a

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 6a

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 7

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 8

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

załącznik nr 9

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

załącznik nr 10

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

załącznik nr 1/10

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

załącznik nr 2/10

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik16.pdf

zał nr 3/10

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik17.pdf

załącznik nr 4/10

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik18.pdf

załącznik nr 5/10

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik19.pdf

załącznik nr 10a

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik20.pdf

załącznik nr 11

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik21.pdf

załącznik nr 12

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »