| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Chybie

z dnia 25 stycznia 2011r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK RADY GMINY CHYBIE

Na podstawie art. 94, art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art.239, art. 242art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w zw. z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241,z późn, zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591; z późn. zm.) Rada Gminy Chybie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 24.340.688,75 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 20.560.419,75 zł

2. dochody majątkowe: 3.780.269,00 zł

- jak w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 32.554.224,75 zł - jak w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.359.724,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.225.046,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.200.998,00 zł;

b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.024.048,00zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.310.620,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.916.885,00 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 776.863,75 zł; z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 776.863,75 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 130.310 zł - jak w tabeli nr 3, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 11.194.500,00 zł, w tym

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.194.500,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5.946.900,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.946.900,00 zł

- jak w tabeli nr 4, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.213.536,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.435.000,00 zł

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.663.661,00 zł

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.114.875,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.413.736,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 200.200,00 zł; - zgodnie z tabelą nr 5, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2011 w łącznej kwocie 4.435.000,00 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w kwocie określonej w ust. 3

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 33.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 155.000,00 zł; - z czego

1) rezerwę na wydatki remontowe w placówkach oświatowych – 50.000,00zł

2) rezerwę na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego - 51.000,00 zł

3) rezerwę na odprawy emerytalne i awanse zawodowe pracowników jednostek oświatowych – 54.000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z tabelami nr 6 i 7, stanowiącymi załączniki nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

2) dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z tabelami nr 8 i 9, stanowiącymi załączniki nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

3) dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z tabelami nr 10 i 11, stanowiącymi załączniki nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelami nr 12 i 13, stanowiącymi załączniki nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji:

1) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 719.620,00 zł

2) dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy

a) dla instytucji kultury w łącznej kwocie 569.500,00 zł

b) pozostałe dotacje w łącznej kwocie 21.500,00 zł

- jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.435.000,00 zł

2. ustala się limity zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł

§ 8. Ustala się dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną – jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 500 000,00 zł

2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2011 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie i termin zapłaty upływa do 2013 roku – na łączną kwotę 500 000 zł

3) do dokonywania zmian budżetu w granicach planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzeń i składki od nich naliczanej – w granicach rozdziału wydatków

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, których mowa w ust. 3

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy RG Chybie


Mirosław Wardas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela nr 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela nr 3. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela nr 4. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela nr 5. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Tabela nr 6. DOCHODY BUDŻETU GMINY Z OPŁATY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Tabela nr 7. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Tabela nr 8. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJIRZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Tabela nr 9. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Tabela nr 10. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2011 ROKU

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Tabela nr 11. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W 2011 ROKU

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.xls

Tabela nr 12. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAN WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.xls

Tabela nr 13. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.xls

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/16/2011
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.xls

DOCHODY Z OPŁAT ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ W 2011 ROKU

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »