| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 999 681,00 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie 21 045 521,00 zł ,

b) majątkowe w kwocie 9 954 160,00 zł ,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 .

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 997 681,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 16 709 255,00 zł ,

b) majątkowe w kwocie 18 288 426,00 zł ,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 998 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 161 586 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie - 550 000 zł.

3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem - 1 286 414 zł. środków pochodzących z budżetu UE

§ 4.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 982 372 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 984 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60 000 zł,

2) celową w wysokości - 40 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 40 000 zł.

§ 6.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 69 600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 070 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 930 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków w wysokości 176 137,70 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 998 000 zł,

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i lata następne.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »