| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 999 681,00 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie 21 045 521,00 zł ,

b) majątkowe w kwocie 9 954 160,00 zł ,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 .

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 997 681,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 16 709 255,00 zł ,

b) majątkowe w kwocie 18 288 426,00 zł ,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 998 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 161 586 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie - 550 000 zł.

3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem - 1 286 414 zł. środków pochodzących z budżetu UE

§ 4.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 982 372 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 984 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60 000 zł,

2) celową w wysokości - 40 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 40 000 zł.

§ 6.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 69 600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 070 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 930 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków w wysokości 176 137,70 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 998 000 zł,

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy i lata następne.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »