| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 stycznia 2011r.

Uchwała Budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2011

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 122 922 396 zł zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 101 606 524 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 21 315 872 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 128 789 271 zł zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 96 616 492 zł,

2) wydatki majątkowe – 32 172 779 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 96 616 492 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 48 346 510 zł,

2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 27 158 802 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 8 645 797 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 724 358 zł,

5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 391 025 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32 172 779 zł, w tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 152 234 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5 866 875 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 5 866 875 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 11 301 595 zł, w tym kredyty w wysokości 8 000 000 zł, wolne środki w wysokości 3 301 595 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 434 720 zł, w tym: pożyczki 644 720 zł, kredyty 4 790 000 zł.

4. Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 866 875 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 133 125 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2 i 3 z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 473 307 zł, w tym:

1) rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9 995 zł,

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 234 600 zł,

3) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 228 712 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku Nr 1.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 750 000 zł,

2) dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 112 837 zł,

4) dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5,

5) dochody i wydatki związane z opłatą produktywną w wysokości 2 000 zł.

6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 345 000 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej :

1) z tytułu dopłaty do wozokilometrów w kwocie 2 500 000 zł,

2) z tytułu dotacji celowej na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn.: „Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach – zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą” na kwotę 873 264 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Czechowic-Dziedzic do:

1) Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) Zaciągania w roku 2011 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł.

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Załącznik do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik.xls

Tabela Nr 1

Załącznik Nr t1 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznikt1.xls

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »