| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.1.2.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz 1240 z późn.zm) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j z 2010 r., Dz. U. Nr 80, poz 526, z późn.zm).

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE UCHWALA :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w wysokości zł 19.928.558,07

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości zł 19.585.851,07

w tym :

DOTACJE CELOWE

z tego :

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości zł 1.488.653

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości zł 217.457

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

- na projekt realizowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu Comenius w wysokości zł 52.490,87

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości zł 17.827.250,20

w tym :

a) podatek od nieruchomości 1.850.000

b) podatek rolny 125.000

c) podatek od środków transportowych 90.000

d) podatek leśny 500

e) opłata od posiadania psa 6.000

f) podatek od spadków i darowizn 72.000

g) podatek od czynności cywilnoprawnych 146.312,88

h) opłata skarbowa 30.000

i) wpływy z opłaty targowej 3.000

j) opłata eksploatacyjna 300.000

k) część wyrównawcza subwencji ogólnej

z tego :

kwota podstawowa 2.337.283

l) część oświatowa subwencji 5.848.059

m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 6.022.355,74

n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 15.000

o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 7.000

p) wpływy z usług 580.000

q) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 110.000

r) odsetki od nieterminowych wpłat 10.000

s) odsetki od oprocentowania rachunków bankowych 5.000

t) dochody z mienia komunalnego 150.000

u) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25.000

v) opłata za trwały zarząd 1.500

w) wpływy z różnych dochodów 93.239,58

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości zł 342.707

z tego :

- na projekt realizowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich - program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

w wysokości zł 192.707

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

- z sprzedaży składników majątkowych w wysokości zł 150.000

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w wysokości zł 21.177.585,91

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym :

I wydatki bieżące ogółem 17.448.919,15

w szczególności na :

1)wydatki jednostek budżetowych 14.626.211,28

w tym na ;

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.879.589,42

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.746.621,86

2)dotacje na zadania bieżące 1.956.500

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 563.717

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 52.490,87

5)obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 250.000

II wydatki majątkowe ogółem 3.728.666,76

w tym :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.728.666,76

w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 192.707

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości zł 1.488.653

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin) w wysokości zł 217.457

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł 2.715.475,12

w tym na :

- wydatki bieżące 778.000

z tego :

a) Rolnictwo i łowiectwo 215.000

b) Transport i łączność 460.000

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 49.000

d) Oświata i wychowanie 34.000

e) Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000

f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000

- wydatki majątkowe 1.937.475,12

z tego :

a) Administracja publiczna 134.770,87

b) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.802.704,25

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na projekt realizowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

w wysokości zł 192.707

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na projekt realizowany z środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu Comenius - w wysokości zł 52.490,87

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej

7. Ustala się wydatki na zadania własne gminy w wysokości zł 16.510.802,92

z tego :

a) Rolnictwo i łowiectwo 261.124,64

b) Transport i łączność 759.824

c) Gospodarka mieszkaniowa 90.000

d) Administracja publiczna 2.746.335,70

e) Działalność usługowa 15.000

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 344.239,58

g) Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.000

h) Obsługa długu publicznego 250.000

i) Różne rozliczenia 72.176

j) Oświata i wychowanie 7.975.753

k) Ochrona zdrowia 130.000

z tego :

- profilaktyka przeciwalkoholowa 109.000

- zwalczanie narkomanii 1.000

l) Pomoc społeczna 450.000

m) Edukacyjna opieka wychowawcza 250.000

n) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.811.350

o) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 842.000

p) kultura fizyczna i sport 490.000

§ 3. Ustala się dochody w kwocie zł 110.000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości zł 1.249.027,84 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w wysokości zł 99.027,84

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł 600.000

- pożyczek w wysokości zł 550.000

Planuje się przychody w kwocie zł 1.850.000

Planuje się rozchody w kwocie zł 600.972,16

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł 500.000

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł 649.027,84

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł 484.512,32 i z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Celowego w kwocie zł 116.459,84

§ 6. Ustala się wielkość dotacji dla :

1. Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł 3.187.475,12

w tym na :

1)dotacje podmiotowe 491.000

2)dotacje celowe 2.696.475,12

2. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł 704.000

w tym na :

1)dotacje celowe 702.000

2)dotacje podmiotowe 2.000

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 7. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie zł 3.728.666,76

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł 30.000

§ 9. Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł 42.176 z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1)przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,między wynagrodzeniami i składnikami od nich naliczanymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciagu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł 500.000

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xlsx

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.DOC

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.DOC

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.DOC

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.DOC

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr BR.0007.1.2.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2011

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »