| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d), pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w kwocie ................................................................................................ 580.963.571,-zł

w tym:

• dochody bieżące ...............................................................................................................................468.388.110,-zł

• dochody majątkowe ..........................................................................................................................112.575.461,-zł

a) dochody gminy w kwocie ............................................................................................................... 405.677.412,-zł

w tym:

• dochody bieżące ...............................................................................................................................353.228.642,-zł

• dochody majątkowe ............................................................................................................................52.448.770,-zł

b) dochody powiatu w kwocie ............................................................................................................ 175.286.159,-zł

w tym:

• dochody bieżące ...............................................................................................................................115.159.468,-zł

• dochody majątkowe ............................................................................................................................60.126.691,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie ..................................................................................................... 648.202.602,-zł

w tym:

• wydatki bieżące .................................................................................................................................416.720.137,-zł

• wydatki majątkowe ............................................................................................................................231.482.465,-zł

a) wydatki gminy w kwocie ................................................................................................................ 443.547.840,-zł

w tym:

• wydatki bieżące .................................................................................................................................306.103.026,-zł

• wydatki majątkowe ............................................................................................................................137.444.814,-zł

b) wydatki powiatu w kwocie .............................................................................................................. 204.654.762,-zł

w tym:

• wydatki bieżące .................................................................................................................................110.617.111,-zł

• wydatki majątkowe ..............................................................................................................................94.037.651,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie ..................................................................................................... 67.239.031,-zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...............................12.137.280,-zł

b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ............................5.231.633,-zł

c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ..................................................................................................49.870.118,-zł

§ 4

1. Łączną kwotę przychodów .............................................................................................................120.734.122,-zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Łączną kwotę rozchodów .................................................................................................................53.495.091,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżet................................................................................17.368.913,-zł

2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu .......................................10.000.000,-zł

§ 6

Limit zobowiązań z tytułu pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycje ujęte w ramach przedsięwzięć WPF do kwoty ................................................................................................................................................30.000.000,-zł

§ 7

1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto ......................................................................................................2.005.050,-zł

2. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji w maksymalnej kwocie ...............................................................7.000.000,-zł

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie .............................................................................................. 5.885.565,-zł

w tym:

1. ogólną ..................................................................................................................................................1.000.000,-zł

2. celowe .................................................................................................................................................4.885.565,-zł

w tym:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie ........................................................................................................3.435.565,-zł

z przeznaczeniem na:

- wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz

z pochodnymi .....................................................................................................................................496.565,-zł

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych ...................................................889.000,-zł

- działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gmin i diety dla przewodniczących

zarządu ................................................................................................................................................50.000,-zł

- realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy ..............................................2.000.000,-zł,

z tego na:

• wydatki bieżące (remonty) .............................................................................................................700.000,-zł

• wydatki majątkowe ......................................................................................................................1.300.000,-zł

2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie ..................................................................................................................................250.000,- zł

z przeznaczeniem na:

a) opracowanie wniosków do programów unijnych ..............................................................................100.000,-zł

b) wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych .......................................................................150.000,-zł

3) na podstawie odrębnych uchwał w kwocie ......................................................................................1.200.000,- zł

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie ............................................................................................................. 27.745.645,-zł

w tym:

- gmina ................................................................................................................................................16.974.960,-zł

- - powiat ............................................................................................................................................10.770.685,-zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .................................................................................................................1.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 10

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

1. Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie ....................................................................... 49.789.031,-zł

w tym:

- dotacje na działalność bieżącą .........................................................................................................36.641.477,-zł

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ..................................................13.147.554,-zł

2. Plan dotacji w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 4.

§ 12

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie .............................................................................................346.492,-zł

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ................................................ 3.500.000,-zł

2. Wydatki w kwocie .............................................................................................................................. 5.978.000,-zł

z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 14

1. Dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie ................................. 1.828.800,-zł

2. Wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie............................ 1.828.800,-zł.

§ 15

1. Dochody z opłaty produktowej w kwocie .............................................................................................. 14.000,-zł

2. Wydatki na oświatę ekologiczną z zakresu selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie ...................................................................................................................................................... 14.000,-zł

§ 16

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie .................... 2.240.000,-zł

2. Wydatki w kwocie ............................................................................................................................... 2.240.000,-zł

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w

a) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie.....................2.060.000,-zł

b) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie ................................................................180.000,-zł

§ 17

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwotach:

- przychody ....................................................................................................................................... 79.877.608,- zł

- koszty .............................................................................................................................................. 78.732.529,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty ............................................................................. 7.000.000,- zł

5. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej

kwoty ................................................................................................................................................... 15.000.000,- zł

6. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5

7. zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w § 6

8. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 19

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


ZalacznikTabela 1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/ 23 /11 Rady Miasta Tychyz dnia 27 stycznia 2011r.


ZalacznikTabela 2.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/ 23 /11 Rady Miasta Tychyz dnia 27 stycznia 2011r.


ZalacznikTabela 3.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/ 23 /11 Rady Miasta Tychyz dnia 27 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy na 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »